คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                              
*
*วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                 
*
*ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (50คะแนน)
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                      
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                  
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                 
*กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้        
*
*ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบงานเลขานุการและหลักการบริหารจัดการ                                                                   
*แนวข้อสอบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ                                                   
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคล                                                                              
*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                      
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ                                                     
*รูปแบบการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป