คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. BC-32462

270฿

รหัสสินค้า: KP-32462 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. BC-32462
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                              
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                                                                                           
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                   
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบ ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561            
*ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน                                                                 
*ความรู้ด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร และการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน                          
*ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์                                                                              
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน                                                                
*แนวข้อสอบ การเงิน                                                                                              
*แนวข้อสอบ การเงินการคลังการธนาคาร                                                                      
*แนวความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น                               
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินของ สำนักงาน ปปช.