คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์เยาวชน                                                                    
*สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย                               
*แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564                                              
*แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)                                              
*การจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์เยาวชน                                                                              
*พลศึกษา– คหกรรม– นาฏศิลป์– ห้องสมุด– ศิลปะ– สังคมศาสตร์ – นันทนาการ- ดนตรีไทย-สากล    
*การดำเนินงานและการให้บริการผู้สูงวัย                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ                                                                                  
*แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชน ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชน ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชน ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชน ชุดที่ 4.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชน ชุดที่ 5.