คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                        
*วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ
*ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           
*มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                           
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                        
*ความรู้ภาษาอังกฤษ
*ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                        
*แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                      
*ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
*ความรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม                          
*การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                          
*การพัฒนาการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                   
*การส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                                  
*การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                              
*แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)                                          
*แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบแบบ ถาม-ตอบ