คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32172

260฿

รหัสสินค้า: KP-32172 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32172
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                
*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                     
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                  
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                         
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง