คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

280฿

รหัสสินค้า: KP-31908 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908
สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                           
*โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                         
*โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                
*โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                     
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)
*โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                
*โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                           
*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                       
*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                 
*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                          
*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                          
*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                 
*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                 
*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                              
*รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                         
*วิชาภาษาอังกฤษ                                                      
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                    
*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                            
*เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                         
*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                      
*วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                 
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                     
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.