คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31724

260฿

รหัสสินค้า: KP-31724 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31724
สารบัญ
-พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 -หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ -การควบคุมและป้องกันโรค -การส่งเสริมสุขภาพอนามัย -การวางแผนครอบครัว -งานอนามัยแม่ละเด็ก -งานอนามัยโรงเรียน -งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม -งานโภชนาการ -งานทางด้านระบาดวิทยา -สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
*แนวข้อสอบรวม เจ้าพนักงานสาธารณสุข