คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปี2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รพ.อรัญประเทศ                                                                                         
*เจาะข้อสอบรวมความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      130
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.