คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่      
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                          
*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                            
*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                     
*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                
*การพัฒนาที่ดิน                                                                                                       
*การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ                                                                                 
*การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                
*การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน                                                                       
*การจัดการดิน                                                                                                         
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                
*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                    
*สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                 
*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                             
*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                  
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์