คู่มือสอบพนักงานประสานการพิมพ์ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานประสานการพิมพ์ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                          
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
*ความรู้ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                      
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                               
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  
*ความรู้ด้านการพิมพ์เบื้องต้น                                                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านการพิมพ์                                                                                    
*เจาะข้อสอบ ด้านการท่องเที่ยว                                                                               
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์