คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                  
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                                
*Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ                                                                                  
*Microsoft PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                           
*Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                                 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม