คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659

260฿

รหัสสินค้า: KP-30659 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ BC-30659
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                            
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย                             
*ภัยคุกคามและการโจมตี                                                                                              
*แนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย                                                                         
*ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                                                                                     
*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                   
*สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                
*สถานการณ์ต่างประเทศ                                                                                             
*การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ                                                                 
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                       
*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                              
*ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                            
*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528                                                                     
*ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)                                                                          -เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ                                         -แนวข้อสอบ นักการข่าว                                                                                                -แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                                     -เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                     -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.