คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550

260฿

รหัสสินค้า: KP-30550 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30550
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                               
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
* Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                          
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
*การจัดทำแผนงาน/โครงการและการวิเคราะห์โครงการ                                                           
*การติดตามและประเมินผล                                                                                            
* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่สอดคล้อง กับงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ