คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161

260฿

รหัสสินค้า: KP-30161 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30161
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม