คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30154

260฿

รหัสสินค้า: KP-30154 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30154
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
*นโยบายรัฐบาล 
*ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
*การวิเคราะห์นโยบาย 
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ 
*การจัดทำงบประมาณ 
*การติดตามและประเมินผล 
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  –แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม