คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123

260฿

รหัสสินค้า: KP-30123 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                    
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                             -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                        
*มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555     
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การตรวจสอบการบริหาร                                                                                              
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*การบริหารทางการเงิน                                                                                                           Øการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        -เจาะข้อสอบ การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                            -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม