คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                                                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                                                          -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                 -เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                        
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                      
*งานด้านการสื่อสารมวลชน                                                                                                             
*หลักการสื่อสาร                                                                                                                               
*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                                              
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                     
*การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                           
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                           
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                           
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                           
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม