คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                  
*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                          
*หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                   
*การเขียน โครงการและการวางแผนงาน                                                                           
*ความสามารถทางวิศวกรรมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                             -แนวข้อสอบ การเขียนโครงการและการวางแผนงาน                                                             -รวมแนวข้อสอบวิศวกร