BC-4805 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับ ปวส. ปวช ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ       การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับ ปวส. ปวช                  ใช้ได้ทุกตำแหน่ง       ประกอบด้วย     -ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต -ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ  เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด    -โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย – โจทย์อุปมาอุปมัย – เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป -เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก -เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม -เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง -แนวข้อสอบการอ่านคำ -แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด -แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ -แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ -แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ –  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์     –  ความรู้และเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)     -การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) -การวัดบุคลิกภาพ      ราคา พิเศษ 250 บาท     จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center