BC-306 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

260฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย ♦วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม -พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม -ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม -ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ⇔แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ♦ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย -สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -สรุปกฎหมายอาญา -สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -สรุปกำหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ♦แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแนวข้อสอบกฎหมายอาญาแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน ราคา พิเศษ 260 บาท  จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center