VCD-6 เจาะเกราะ EN102

250฿

คำอธิบาย

เจาะเกราะ EN 102    ประโยคและศัพท์ ใช้ได้กับการสอบ E-testing ใช้ได้กับการสอบ ทุกภาคเรียน เป็นเนื้อหาแบบสรุปพร้อมยกแนวข้อสอบ บอกเทคนิคในการตอบข้อสอบแบบง่ายดาย มีสูตรง่ายในการจำ ประกอบด้วย    1.  Present Simple Tense 2.  Past Simple Tense 3.  Present Cotinuous Tense 4.  Past Continuous Tense 5.  Present Perfect Tense 6.  Present Perfect Cotinuous Tense 7.  Past Perfect Tense 8.  Past Perfect Continuous Tense 9.  Future Simple Tense 10. Future Continuous Tense 11. Future Perfect Tense 12. Future Perfect Continuous Tense 13. การใช้ If หรือ Unlesss 14. การใช้ as if / as thought 15.  การใช้ wish 16.  กลุ่มสมมติ 6 ตัว และ suppose/ 17.  การใช้กลุ่มยกเว้น ตอบกริยาไม่ผัน 18.  การใช้กริยาที่ไม่ใช้รูป ing 19.  Verb to have / verb to get 20.  กริยาในรูปของการรายงาน 21.  Passive Voice 22.  Question Forms 23.  Indirect Speech 24.  ข้อสอบคำศัพท์ จัดทำโดย……อาจารย์เสาวลักษณ์ ราคา พิเศษ 250 บาท