กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 150 อัตรา

“กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่างมีความประสงค์รับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

1. คุณวุฒิ

1.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานช่างกลโรงงานจำนวน 27อัตรา

1.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  สาขาวิชาการก่อสร้างสาขางานก่อสร้างโยธาสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้างจำนวน 44 อัตรา

1.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาโลหะการสาขางานเชื่อมโลหะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่องจำนวน 12 อัตรา

1.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า  จำนวน 41 อัตรา

1.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์เครื่องกล อุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับช่างยนต์จำนวน 26 อัตรา

1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้นต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ใน ความควบคุมของทางราชการมีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามบทที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วยมิฉะนั้นจะไม่รับสมัครแล้วจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิตนเองมีอยู่ไม่ได้

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1บุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปี พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วยพ.ศ. เกิดหรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งในกรณีเป็นทหารกองประจำการจะต้องครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

2.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการนายทหารประทวนประจำการหรือพลทหารประจำการพลอาสาสมัครพ.ศ. 2557

2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.4 รถบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรีจ่าสิบเอก

2.5 รถรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิดพ.ศ. 2540 ถึง 2541 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497

2.6 มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคหรือมีความพิการหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ เจ็ดสี่พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงฉบับที่เจ็ด 16 พ.ศ. สองห้าห้าห้าออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไปมีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป

2.7 ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬาของหน่วย เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักจะมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหารไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียดและไม่พบร่องรอยการเจาะหูทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร

2.8 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นผลตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไม่ออกออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

2.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาทหรือโทษและไม่อยู่ในระหว่างผู้ต้องหาในคดีอาญาสำหรับผู้ที่มีประวัติคดี อาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรกกองทัพบกจะดำเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังก็ได้

3. ข้อกำหนด

3.1ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 จะใช้คุณนวุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณนวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.2 เมื่อผ่านการ สอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการประจำเหล่าทหารช่าง ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2561 โดยได้รับยศสิบตรี

3.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ 3.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณโรงเรียนกรมการทหารช่างหลังจากสำเร็จการศึกษาอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆตามผลคะแนนในการฝึกอบรมกรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรด้วยเหตุผลใดใดก็ตามกองทัพบกจะดำเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังและเรียกชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย  ตาม จำนวน ที่จ่าย จริง

 3.4   หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ขัดต่อระเบียบของกองทัพบกและประกาศรับสมัครให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะโดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมกับดำเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง

3.5 หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 3.3 หรือ 3.4 ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. หลักฐานประกอบการรับสมัครผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาถูกต้องด้วยตัวผู้สมัครเองทุกฉบับแล้วนำฉบับจริงมาแสดงด้วย (หากหลักฐานไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดจะไม่รับสมัครฯ)

4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

4.3 สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

4.4 หลักฐาน อื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้สมัครบิดามารดาและใบมรณบัตรของบิดามารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.5สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของ บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.6 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.8 ใบสำคัญทางทหาร จำนวน 2 ฉบับ

4.8.1 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารใช้สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.9) พร้อมฉบับจริง และต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

4.8.2 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการใช้สำเนาหนังสือสำคัญ(สด.8) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด

4.8.3 ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561ใช้สำเนาหนังสือสำคัญ(สด.3) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด

4.8.4 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนใช้สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.8) และ หนังสือ สำคัญ ประจำตัว แสดง วิทยฐานะ

4.8.5   บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) พร้อมฉบับจริง รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1

4.9 สำเนาเอกสารการขอรับสิทธิ์ทิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามข้อ 6.5) จำนวน 2 ฉบับ

5. การรับสมัคร

5.1 สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00-11.30 น. และ 13:00-16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง http://www.engrdept.com

6. การสอบและการ ให้คะแนน

6.1 สอบภาควิชาการ (100 คะแนน)

6.1.1 ทฤษฎีช่าง ตามสาขาวิชา 60 คะแนน

6.1.2 ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน

6.1.3 วิชาทหาร 20 คะแนน

6.2 สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (60 คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) เท่านั้น

6.3 สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) เท่านั้น

6.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายถ้าที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 3 ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก ร้อยละ 55 เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) เท่านั้นมีดังนี้.-

6.4.1 ดันพื้น 2 นาที เกณฑ์ต่ำสุด 35 ครั้งเกณฑ์สูงสุด 80 ครั้ง

6.4.2 ท่าลุกนั่ง 2 นาทีเกณฑ์ต่ำสุด 42 ครั้งเกณฑ์สูงสุด 87 ครั้ง

6.4.3 วิ่ง 800 เมตร เกณฑ์ต่ำสุด 5.05 นาที เกณฑ์สูงสุด 3.15 นาที

6.5 กำหนดให้คะแนนเพิ่มสำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

6.5.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฎิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุการณ์ทำการตามหน้าที่หรือต้องบัตรเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน

6.5.2 เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามฉันปีที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารกล่าวคือชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 จะเพิ่มให้ 3, 4 และ 5 ใน 100 คะแนน ตามลำดับ

6.5.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด กองทัพบกที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการ ในกองทัพบกมาก่อน เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน ตามลำดับ

6.5.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน

6.5.5 ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงานในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน

6.5.6 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ 6.5.2 และ 6.5.3 ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่ม รวมกัน

7. กำหนดวันสอบคัดเลือก

7.1 สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561การแต่งกายเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกกางเกงวอร์มรองเท้ากีฬา(กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

– เวลา 10:00 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการณรงค์พลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง (หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
– เวลา13:30 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

– เวลา14:00 น.

เริ่มทำการสอบ (หากเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่กำหนด15 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

7.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ 27 มีนาคม 2516 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

7.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี)) การแต่งกายเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำและรองเท้าผ้าใบ

– เวลา 06:00-06:30 น.

รายงานตัวต่อคณะกรรมการพร้อมรับฟังคำชี้แจง ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง

-เวลา 06:30-12:00 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการทดสอบร่างกาย ณ หน้าสนามหญ้า หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง

7.4 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี)) การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตขอบปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดำ และรองเท้าหุ้มส้น (กรณียังไม่ปลดประจำการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)

– เวลา 08:00-08:30 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

– เวลา 08:30-16:00 น.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง

7.5 สอบภาคปฏิบัติในวันที่4 เมษายน 2561(เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี))การแต่งกายเสื้อขอบปกแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวสีดำและรองเท้าหุ้มส้น หรือ. ช่างตามสายงาน
– เวลา 08:30-09:00 น.รายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคำชี้แจง ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง
– เวลา 09.00-16.00 น.. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ

7.6 ตรวจร่างกายในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี(เฉพาะ ผู้ที่ ผ่าน การคัดเลือก ภาคทฤษฎี )   การแต่งกาย   เสื้อคอปก แขนสั้น สีขาว กางเกงขายาวสีดำ และรองเท้าหุ้มส้น (กรณีที่ยังไม่ปลดประจำการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)
– เวลา 08.30 น. รายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคำชี้แจง

7.7 ประกาศวันสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 10 เมษายน 2561ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

7.8 รายงานตัวและทำสัญญาในวันที่23-25 เมษายน 2561เวลา08.30-16:00 น.ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ติกอกำลังคน กรมการทหารช่าง ค่าภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-337014 ต่อ 53125, 53124 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่ง: รวม150อัตรา,นายทหารประทวน,(อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารช่าง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการทหารช่าง

Scroll to Top