กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.พ. 2561 รวม 51 อัตรา

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.พ. 2561 รวม 51 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานศูนย์สาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการสรรหาและการเลือกสรรค์รวมทั้งแบบสัญญาจ้างพ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัด ทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งและลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 18 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักโภชนาการ 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 8 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
 9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 อัตรา
 10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 อัตรา
 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 14. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
 15. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง

 1. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
  ค่าจ้าง 7,590 บาท
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  ค่าจ้าง 8,300 บาท
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  ค่าจ้าง วุฒิ ปวท. 10,000 บาท
             วุฒิ ปวส. 10,200 บาท
 4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  ค่าจ้าง 13,300 บาท
 5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ค่าจ้าง 15,960 บาท

4. การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้นสามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-5816454 ต่อ 202

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 × 2 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครหรือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามี)
  ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตำแหน่งละ 100 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฏหมายวิชาชีพช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโลกทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหาวางแผนประสานงานประเมินผลและบันทึกผล การให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ศึกษาวิเคราะห์กิจคนพัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลจัดสถานที่ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา จัดเตรียมมาส่งเครื่องมือในการผ่าตัดช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภทเพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษาตลอดจนปฎิบัติงานวางแผนครอบครัวและผดุงครรภ์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานบริการด้านทันตกรรมจัดเตรียมดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดทำ รายงานสถิติทางด้านทันตสาธารณสุขปฎิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเช่นการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลการควบคุมและป้องกันโรคความบริสุทธิ์สาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาชีวะอนามัยเป็นต้นเพื่อเสนอนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผลกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศนิเทศควบคุมติดตามผลประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์


นักวิชาการสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยวิจัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเช่นการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลการควบคุมและป้องกันโรคการศึกษาฝึกอบรมบุคลากรอาชีวะอนามัยเป็นต้นเพื่อเสนอนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผลกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศนิเทศควบคุมติดตามผลประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์พละศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด


นักโภชนาการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางโภชนาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาโภชนาการด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะผู้ชนะการของผู้ป่วยหรือประชาชนสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆเพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหารวางแผนป้องกันและบำบัดโรคขาดสารอาหารวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อกำหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมทดลอง ตำรับอาหารใหม่ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการส่งเสริมการผลิตอาหารที่จำเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการค้นคว้าทดลองและพัฒนาสูตรอาหารซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการกำหนดรายการอาหารควบคุมและให้คำแนะนำในการประกอบอาหารเฉพาะโรคจัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปและเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนด้วยวิธีต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เจี๊ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาขาเกษตรศาสสาขาวิชา คหกรรมศาสคร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาสังคมสาดและพฤติกรรมศาสตร์


ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการป้องกันการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยรวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยคิดค้นวางแผนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์ไทยและสมุนไพรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กำหนดคุณสมบัติของเครื่องจัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับ. คำสั่งระบบ. คำสั่งประยุกต์การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือ. คำสั่งสื่อสารการจัดและบริหารระบบ สารสนเทศรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิทยาการเคาน์เตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ใหม่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการพัสดุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิชาการพัสดุภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางโยธา ทางก่อสร้าง


เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุขซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูป้องกันตลอดจนการรักษาเบื้องต้นและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข
 2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกร ทำยา ฉีดยาเม็ด และยาน้ำ ช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทำบัญชีเวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บ และรักษาเวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเภสัชกรรม
 3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.ส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการตัดสาธารณสุขบริการได้ตั้งแต่กำจัดเรียนดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุให้พร้อมใช้รวบรวมจัดทำรายงานสถิติทางด้านสันตะสาธารณสุขและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีเลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงินเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลพาณิชยการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปช่างโยธาก่อสร้างช่างเครื่องกลหรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจการ จัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานธุรการงานสารบัญงานประกันสุขภาพงานบันทึกหรือจัดทำข้อมูลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบบันทึกย่อยเรื่องตรวจทานหนังสือการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักสาเอกสารสำคัญของทางราชการการตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพการจัดทำการบันทึกการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการเตรียมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
 2. ได้รับไปรษณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการการรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรมให้กับผู้มารับบริการรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญ งานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือ หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรมจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

พนักงานประกอบอาหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมจัดซื้อกำหนดรายการอาหารและปลงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษสามัญเฉพาะโรคผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทาง สายยางรวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยง สำหรับใช้ในการประชุมสัมมนาอบรมภายในหน่วยงานและปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับที่ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 51
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top