สอบท้องถิ่นเปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??

“สอบท้องถิ่นเปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??

สอบท้องถิ่น บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคกลาง เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 79-90
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 98-109
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21-24
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7-8
นิติกรปฏิบัติการ 91-108
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 4-5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 87-95
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 3
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 10
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 5
นักผังเมืองปฏิบัติการ 4-5
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 41-54
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 37-38
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 14-15
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษ 3

ภาคกลาง เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 21-22
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 40-42
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 129-152
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 139-162
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25-34
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 9
นิติกรปฏิบัติการ 132-154
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 35-38
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 9
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 85-109
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 29-33
นักจัดการงานเทศสะกิดปฏิบัติการ 11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 9
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 13-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 50-66
ปลุกผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 27-39
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 7

ภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 20-21
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 73-88
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 80-96
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 26-32
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7
นิติกรปฏิบัติการ 98-114
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 14-16
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 59-71
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 12-14
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 31
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 6
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 35-47
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน 8-9
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100-148
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 3-4
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 16-21

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 48-51
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 8-9
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ 33-44
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 34-49
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 39-52
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-18
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 4-5
นิติกรปฏิบัติการ 57-72
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4-5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 2
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 29-45
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 44-69
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 8-13
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 2-4
สถาปนิกปฏิบัติการ 4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 136-196
นักสันทนาการปฏิบัติการ 5-9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 11-27
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 11-28
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 2-6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 2-5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3-13

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 3-4
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 77-97
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 6
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 58-71
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 24-27
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 29-42
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 36-42
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-17
นิติกรปฏิบัติการ 50-63
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2-3
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 23-32
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 6
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 16-18
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 6
นักผังเมืองปฏิบัติการ 4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 99-133
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 6
ครูผู้ดูแลเด็ก 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 98-111
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 13-16
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 19
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 52-62
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-26
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 46-55
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 44 46
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10-11
นิติกรปฏิบัติการ 58-57
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 37-42
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 25-28
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 116-137
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย 7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6-ก.ย.
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 5

ภาคเหนือ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 42-60
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน 36-53
เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน 3
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 8-11
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 7-31
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 32-38
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 10-12
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 9-10
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ 29-41
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 15-23
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 23-25
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติตาม 2-3
นิติกรปฏิบัติการ 30-49
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 10-18
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17-30
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 3
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 78-99
นักสันทนาการปฏิบัติการ 8-10
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย 11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 13-17
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 4
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์ 2
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4
ครูผู้ดูแลเด็ก 13-14

ภาคเหนือ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 150-191
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 61-65
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 31-36
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ 69-78
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 74-80
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15-16
นิติกรปฏิบัติการ 72-79
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 9.0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 9.0-10
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 51-59
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 8.0
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 23-26
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 570
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 142-162

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 19-22
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 7-9

ภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 206-243
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 13-14
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 32-39
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 33-35
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 52-64
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 72-85
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 65-81
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-15
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7
นิติกรปฏิบัติการ 67-78
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 10
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 13
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 10-12
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 57-67
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 16-17
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 32-36
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 8
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 38-43
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 22-25
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 8
ครูผู้ดูแลเด็ก 6

ภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 213-250
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 12
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 45-55
นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 13-14
นักวิชาการฟังปฏิบัติการ 8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 79-92
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 70 – 79
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 – 9
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 8
นิติกรปฏิบัติการ 70 – 89
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 11 – 12
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 6 – 7
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 50 – 54
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 8 – 9
รักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 5
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17 – 20
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 14 – 16
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 161 – 185
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 41 – 45
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 22 – 23
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1

 

ตำแหน่ง: เปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top