สอบท้องถิ่นเปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??

“สอบท้องถิ่นเปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??

สอบท้องถิ่น บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคกลาง เขต 1

ตำแหน่งลำดับที่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ79-90
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ98-109
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ21-24
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ7-8
นิติกรปฏิบัติการ91-108
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ7-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ4-5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ87-95
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ3
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ10
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ5
นักผังเมืองปฏิบัติการ4-5
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ41-54
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์37-38
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์14-15
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษ3

ภาคกลาง เขต 2

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน21-22
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ40-42
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ129-152
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ139-162
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ25-34
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ9
นิติกรปฏิบัติการ132-154
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ35-38
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ9
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ85-109
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ29-33
นักจัดการงานเทศสะกิดปฏิบัติการ11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ9
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ13-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ50-66
ปลุกผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์27-39
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา7

ภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่งลำดับที่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ20-21
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ73-88
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ80-96
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ26-32
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ7
นิติกรปฏิบัติการ98-114
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ14-16
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ59-71
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ12-14
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ31
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ6
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ35-47
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน8-9
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน100-148
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน3-4
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ16-21

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ต่อ)

ตำแหน่งลำดับที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ48-51
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ8-9
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ33-44
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ34-49
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ39-52
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ13-18
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ4-5
นิติกรปฏิบัติการ57-72
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ4-5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ5-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ2
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ29-45
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ44-69
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ8-13
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ2-4
สถาปนิกปฏิบัติการ4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ136-196
นักสันทนาการปฏิบัติการ5-9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย11-27
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ11-28
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์5-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา5-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา2-6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ2-5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์3-13

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน3-4
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน77-97
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน6
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ58-71
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ24-27
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ29-42
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ36-42
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ13-17
นิติกรปฏิบัติการ50-63
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2-3
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ23-32
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ6
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ16-18
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ6
นักผังเมืองปฏิบัติการ4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ99-133
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ3

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่งลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์4
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา6
ครูผู้ดูแลเด็ก2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน98-111
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน13-16
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน19
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ52-62
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ23-26
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ46-55
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ44 46
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ10-11
นิติกรปฏิบัติการ58-57
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ37-42
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ25-28
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ116-137
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ6-ก.ย.
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา5

ภาคเหนือ เขต 1

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน42-60
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน36-53
เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน3
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน8-11
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน5
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน7-31
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ32-38
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ10-12
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ9-10
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ29-41
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ15-23
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ23-25
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ6
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติตาม2-3
นิติกรปฏิบัติการ30-49
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ10-18
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ17-30
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ3
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ78-99
นักสันทนาการปฏิบัติการ8-10
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ13-17
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา4
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา5
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์2
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา4
ครูผู้ดูแลเด็ก13-14

ภาคเหนือ เขต 2

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน150-191
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ61-65
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ31-36
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ69-78
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ74-80
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ15-16
นิติกรปฏิบัติการ72-79
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ9.0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ9.0-10
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ51-59
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ8.0
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ23-26
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ570
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ142-162

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่งลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ19-22
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์7-9

ภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน206-243
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน13-14
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ32-39
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ33-35
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ52-64
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ72-85
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ65-81
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ13-15
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ7
นิติกรปฏิบัติการ67-78
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ10
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ13
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ10-12
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ57-67
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ16-17
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ32-36
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ8
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ38-43
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์22-25
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์8
ครูผู้ดูแลเด็ก6

ภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่งลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน213-250
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน12
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ45-55
นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ13-14
นักวิชาการฟังปฏิบัติการ8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ79-92
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ70 – 79
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ7 – 9
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ8
นิติกรปฏิบัติการ70 – 89
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ11 – 12
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ6
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ6 – 7
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ50 – 54
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ8 – 9
รักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ5
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ17 – 20
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ14 – 16
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ2
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ161 – 185
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ41 – 45
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์22 – 23
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์1

ตำแหน่ง: เปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น