กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559

จำนวนตำแหน่งว่าที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวน 8 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ)

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่กลุ่มงบประมาณและบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองคลัง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. จัดทำของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งติดตามเร่งรัดการตั้งงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  2. จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนและจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ
  3. จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย รายงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในระบบ CFO
  4. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนทางส่วนกลาง และตรวจสอบใบสำคัญจ่ายจากรายงานบัญชีของท่าอากาศยานต่างๆ
  5. วิเคราะห์รายการและจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของส่วนกลางและท่าอากาศยานในระบบ GFMIS และจัดทำทะเบียนต่างๆ
  6. ปรับปรุงบัญชีและประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และจัดทำรายละเอียดค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
  7. จัดทำรายงานการเงินประจำปี และวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  8. จัดทำรายงานรับและใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเงินทุนหมุนเวียน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1
(160 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2
(40 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่นราชการ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม office

ตำแหน่งที่ 2
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ)

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนภูมิภาค บรรจุครั้งแรก รวมจำนวน 7 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่

 1. ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ท่าอากาศยานปาย จำนวน 1 อัตรา
 5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
 6. ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้่น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบีย ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
  3. สืบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย พร้อมสรุป และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษผู้กระทำผิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  4. วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบการขนส่งที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
  5. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  6. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางอากาศ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วางแผนการแก้ไขป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคม เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดความรู้
  2. สอน อบรม และทดสอบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อการดำเนินงานในท่าอากาศยาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่งทางอากาศ
  3. ติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการที่ท่าอากาศยาน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1
(160 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2
(40 คะแนน)
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน หรือ ธุรกิจการบิน
 2. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 4. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2450
 5. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 6. แผนรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนแห่งชาติ
 7. ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน
 8. ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน
 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้า่นโปรแกรม office

 


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,แม่ฮ่องสอน,ระนอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Scroll to Top