ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.พ. 2561

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.พ. 2561

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปคกรอง เดือนละ 4,000 บาท

2. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำส่งหมายด้วยตนเอง (By Hand) โดยพนักงานเดินหมายนำหมายไปวางหรือปิดหมาย ตามคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งสำนวนการโอนคดีทางพัสดุไปรษณีย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงัวนปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)
 3. รู้จักเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างดี

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 2. มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานได้
 3. มีความรู้ในการดูแล บำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และสามารถรักษาความลับทางราชการ
 6. มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม
 8. มีจิตสำนึกบริการ
 9. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 10. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 11. มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงาราชการศาลปกครองตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปคกรองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท

2. หน้าที่และลักษระงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัิตหน้าที่ และการรักษาความลับของทางราชการ
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
 6. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
 7. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 8. มีจิตสำนึกบริการ
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม
 10. มีความคิดเชิงองค์รวม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง างเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน” หรือ http://ww.admincourt.go.th

ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 17,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ศาลปกครอง

Scroll to Top