บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 ก.พ. 2561

“บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 ก.พ. 2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักงบประมาณและการเงิน (FO)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
  2. ลักษณะงาน
   1. จัดทำต้นทุนบริการ ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนโครงข่าย และการปันส่วนต้นทุน
   2. วิเคราะห์และวางแผนการเงิน
   3. จัดทำและบริหารงบประมาณลงทุนและงบโครงการ
 2. นักวิเคราห์นโยบายและแผน (PA)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  2. ลักษณะงาน
   จัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ
 3. บุคลากร (HR)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  2. ลักษณะงาน
   งานวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
 4. นักบริหารทั่วไป (GA)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ลักษณะงาน
   1. งานบริหารงานทั่วไป
   2. งานจัดทำใบแจ้งหนี้
   3. งานบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า
   4. งานจัดทำข้อมูล
 5. นักบริหารงานขาย (SA)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์
  2. งานขายสินค้าและบริการของบริษัท
 6. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (EN02/CS02)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ทางวิทยาสาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering
  2. ลักษณะงาน
   1. ปฏิบัติการ บริหารจัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   2. งานบริการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
 7. นักคอมพิวเตอร์ (CS01)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet ad Multimedia Engineering
  2. ลักษณะงาน
   1. งาน Programming
   2. งานบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
 8. วิศวกร (EN01)
  1. คุณสมบัติ
   ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
  2. ลักษณะงาน
   1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลม ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นก่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ไม่มายื่นเอกสารในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
 3. กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 4. มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสอบสัมภาษณ์)
 5. กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงาน มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานขาย/บริการลูกค้า งานขายเทคนิค งาน Web Application งาน Programmer งาน วิศวกรรม/บริหารจัดการโครงข่าย โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงานจะได้รับการยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.4 เฉพาะในการรับสมัครครั้งนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถทำงานให้แก่ บมจ.ทีโอที ได้เต็มเวลา
 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือ  การสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียกวันกับถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีทางอาญา
 8. ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วหรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ
 9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ ทีโอที หรือดำเนินธุรกิจที่เ็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโอที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ ป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน โดยสุจริตในบริษัทจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
 10. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2558

3. ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. ให้ผู้สมัครีเลือกตำแหน่งงานที่ตอ้งการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
 3. กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 02-574-9490 – 3, 02-505-1586-7 (คุณรพีธรรม์, คุณนพดล, คุณนิวัฒน์, คุณจารุณ๊, คุณพรสิริ)

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชำระเงินเต็มรูปแบบ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับใบเสร็จรับเงิน ที่ออกจากศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที)

5. ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.

6. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทาง www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์

 

ตำแหน่ง: นักงบประมาณและการเงิน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานขาย,วิศวกร,นักคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : บริษัท

Scroll to Top