กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17922/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน),เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างเครื่องกล,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างซ่อมบริภัณฑ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องโยธา

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


นายช่างเครื่องกล

ได้รับวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล
หรือสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล


ช่างซ่อมบริภัณฑ์

ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเครื่องกล/ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(๘.๑) ร่วมดำเนินการวางแผนนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๘.๒) วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายให้ความปลอดภัยและอยู่สภาพที่พร้อมปฏิบัติงาน ได้เต็มประสิทธิภาพ
(๘.๓) ประสานการดำเนินงานในการนำระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้ พัฒนาขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
(๘.๔) ประสานงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในการเชื่อมโยง และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

(๘.๑) ร่วมดำเนินการวางแผนนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
(๘.๒) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
(๘.๓) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลตามนโยบายของรัฐบาล แผนการ บริหารราชการแผ่ยดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งทราบ ถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย (Stakeholder) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(๘.๔) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ คำแนะนำเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๙ตามที่กำหนด
(๘.๕) ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณ บริหาร กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ รวมทั้งการนำเสนอรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ
(๘.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

(๘.๑) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด (๘.๒) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน (๘.๓) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลตามนโยบายของรัฐบาล แผนการ บริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งทราบถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (๘.๔) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ คำแนะนำเบื้องต้นแกเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๔ตามที่กำหนด (๘.๕) ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณ บริหาร กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ รวมทั้งการนำเสนอรายงานการใช้จ่าย งบประมาณ (๘.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้ (๘.๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี (๘.๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (๘.๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้ เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน (๘.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

(๘.๑) ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลเพื่อ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๘.๒) ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและ อุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณ ราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๘.๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้าน เครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
(๘.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวซ้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่างซ่อมบริภัณฑ์

(๘.๑) ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งร่วมมือและช่วยนายช่างไฟฟ้าในการดูและสาธารณูปโภค
(๘.๒) เสนอรายงานข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานซ่อม บริภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขต่อไป
(๘.๓) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง และการใช้ท่าอากาศยานเพื่อกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๘.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องโยธา

(๘.๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง และความต้องการของ หน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ
(๘.๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ รูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
(๘.๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(๘.๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน
(๘.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

(๘.๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการ ในกิจการท่าอากาศยาน
(๘.๒) จัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าอากาศยานให้คุ้มค่า การลงทุน รวมทั้งแผนงานใช้ประโยชน์พื้นที่ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานให้เหมาะสม กับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ
(๘.๓) ศึกษาและเสนอแนะให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียก เก็บตามกฎหมายและอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
(๘.๔) ศึกษา และเสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งภายใน และภายนอกอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรม
(๘.๔) ประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอแนะต่ออธิบดีเพื่อให้มีการ ปรับปรุงหรือพัฒนากิจการในภารกิจของกรม
(๘.๖) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ขึ้น – ลง จอดอากาศยาน ของท่าอากาศยานในสังกัดกรม
(๘.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) –    ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต –    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แกไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ –    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ –    พระราชบัญญัติการักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และการผสานระบบฐานข้อมูล ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) -พิจ่ารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) –    พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ . – ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง –    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ –    ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) –    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ๑. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
–    พระราชบัญญ้ติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

    ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น –    ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี –    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFIMIS: Government Fiscal Management Information System) –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒    . การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


นายช่างเครื่องกล

–    ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์ – ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ – ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


ช่างซ่อมบริภัณฑ์

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ โยธา ประปา คอมพิวเตอร์
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


นายช่างเครื่องโยธา

ประเมินความร้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
    ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ เกี่ยวข้อง พเ-    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคา เทคนิค การก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
๒    . การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนึ ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
–    พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน),เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างเครื่องกล,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Scroll to Top