กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง กองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนวสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.2561 ลบด้วย พ.ศ. เกิด)

1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานที่ครบถ้วนมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง และนำฉบับจริงมาแสดงด้วย ดังนี้

4.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

4.4 สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา และใบมรณบัตรของบิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ของ บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.7 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4.8 ใบรับรองผลการศกึษา (สำหรับบุคคลตามข้อ 3.6) จำนวน 2 ฉบับ

4.9 หลักฐานทางทหาร

4.9.1 ผู้ที่ปลดประจำการแล้ว ใช้หนังสือสำคัญ (สด.8) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด

4.9.2 ทหารกองประจำการที่กำหนด จะปลดฯ ใน 1 พฤษภาคม 2561 ให้ใช้หนังสือ สด.3 และ หนังสือรับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด จตากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างละ 2 ฉบับ

4.10 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.9 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ.4 และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

5. การรับสมัคร

5.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

6. สอบคัดเลือกภาควิชการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

6.1 รายงานตัว ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

6.2 สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

6.3 การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอล์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

7. วิชาที่สอบคัดเลือก

7.1 วิชาทั่วไป 4 วิชา 60 คะแนน (ระดับความรู้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7.1.1 คณิตศาสตร์ 15 คะแนน

7.1.2 ภาษาไทย 15 คะแนน

7.1.3 ภาษาอังกฤษ 15 คะแนน

7.1.4 ความรู้ทั่วไป  15 คะแนน (ใช้ความรู้เรื่องข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ในรอบ 15 วันก่อนสอบ)

7.2 วิชาทหาร 1 วิชา 40 คะแนน (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าที่)

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

 

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.engrdept.com

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารช่าง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการทหารช่าง

Scroll to Top