กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -26 ก.พ. 2561 รวม 665 อัตรา

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -26 ก.พ. 2561 รวม 665 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๑
_________________________________
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน
พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ ากวาาชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖๖๕ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ต าแหนางที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นวาาที่เรืออากาศตรี) จ านวน ๘๘ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่ก าหนด ตามผนวก ก ดังนี้
๑.๑.๑ คุณวุฒิปริญญาโท ๙ อัตรา
๑.๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี ๗๙ อัตรา
๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ ากวาาชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นจาาอากาศตรี) จ านวน ๕๗๗ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิต่ ากวาาปริญญาตรีและสาขาวิชาที่ก าหนด ตามผนวก ข ดังนี้
๑.๒.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๑ อัตรา
๑.๒.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๖๘ อัตรา
๑.๒.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๗ อัตรา
๑.๒.๔ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายวาาด้วยสัญชาติ
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปราาง ลักษณะทาาทาง และขนาดของราางกายเหมาะสมแกาการเป็นทหาร
ไมาเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศวาาด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ค
๒.๑.๓ มีสาวนสูงไมาต่ ากวาา ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นรหัสต าแหนางที่ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามผนวก ข ให้ถือเกณฑ์สาวนสูงตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น
๒.๑.๔ ไมาเป็นผู้บกพราองในศีลธรรมอันดี
๒.๑.๕ ไมาเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล
๒.๑.๖ ไมาเป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมาเป็นผู้อยูาในระหวาางพักราชการ หรือส ารองราชการอันเนื่องมาจาก
ความผิด หรือหนีราชการ
๒.๑.๘ ไมาเป็นผู้…
– ๒ –
๒.๑.๘ ไมาเป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลาออกจากราชการ
๒.๑.๙ ไมาเป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑.๑๐ ไมาเป็นผู้ที่ตาบอดสี
๒.๑.๑๑ ไมาเป็นผู้ที่อยูาระหวาางตั้งครรภ์
๒.๑.๑๒ ไมาเป็นผู้ที่ขัดกับข้อก าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนราางกาย ตามผนวก ค – ๖
๒.๑.๑๓ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒, ๒.๑.๓ และ ๒.๑.๙ – ๒.๑.๑๒ ให้ยึดถือผล
การตรวจราางกายของคณะกรรมการตรวจราางกายทางแพทย์กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแตางตั้งเป็นที่ยุติ
ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวไมามีการตรวจซ้ าอีกไมาวาาขั้นตอนใด และจะไมาพิจารณาผลการตรวจราางกาย
โดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๒.๑.๑๔ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไมารับสมัครสอบและไมาอาจให้เข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ คุณวุฒิ
๒.๒.๑.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓,
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ส านักงาน ก.พ.แก้ไข
เพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในตาางประเทศ
ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามต าแหนางที่เปิดรับสมัครสอบ
ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมาน้อยกวาา ๒.๒๐
๒.๒.๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมาน้อยกวาา ๒.๐๐
๒.๒.๑.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ไมาตรงตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๒.๑.๑
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบด าเนินการประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันวาา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่ส าเร็จมาวาามีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยให้น ามาแสดงแกาคณะกรรมการ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวาางเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ
๒.๒.๑.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาก าอนวันพุธที่
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและสาขาตรงตามต าแหนางที่สมัครเทาานั้น
๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้
๒.๒.๒.๑ ต าแหนางข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุไมาต่ ากวาา
๑๘ ปีและไมาเกิน ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๖ – พ.ศ.๒๕๔๓)
๒.๒.๒.๒ ต าแหนางข้าราชการต่ ากวาาชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุไมาต่ ากวาา
๑๘ ปีและไมาเกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๔๓) ยกเว้นรหัสต าแหนางที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ตามผนวก ข ให้ถือเกณฑ์อายุตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น
๒.๒.๓ นายทหาร…
– ๓ –
๒.๒.๓ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด
ของสาวนราชการกระทรวงกลาโหม จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสาวนราชการต้นสังกัด โดยให้น าหลักฐาน
มาแสดงประกอบการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
๒.๒.๔ ผู้สมัครสอบชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้
๒.๒.๔.๑ ผู้สมัครสอบรหัสต าแหนางที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตามผนวก ข ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมนั้น
๒.๒.๔.๒ ผู้สมัครสอบที่มีอายุ ๑๘ – ๒๑ ปีที่สมัครในรหัสต าแหนางที่ไมาได้
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ต้องส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด.) ซึ่งได้รับ
แบบ สด.๘ หรือ สด.๓ หรือหนังสือแสดงวิทยฐานะ
๒.๒.๔.๓ ผู้สมัครสอบที่มีอายุ ๒๒ ปีขึ้นไป ที่สมัครในรหัสต าแหนาง
ที่ไมาได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติอยาางใดอยาางหนึ่ง ดังนี้
๒.๒.๔.๓ (๑) ผาานการเป็นทหารกองประจ าการ ซึ่งได้รับแบบ
สด.๘ หรือสด.๓ หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจ าการที่ปลดประจ าการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ กาอนวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.๒.๔.๓ (๒) ผาานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ
(การเกณฑ์ทหาร) เป็นบุคคลจ าพวกที่ ๑ ผลการจับสลาก “ด า” หรือไมาต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอ
เข้ากองประจ าการพอ ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ ที่แสดงผลวาาไมาต้องเข้าเป็นทหารกองประจ าการ
๒.๒.๕ กองทัพอากาศไมารับสมัครผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายวาาด้วยการรับราชการทหาร
ดังนี้
๒.๒.๕.๑ ผู้ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ
หรือผู้ที่ขอผาอนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ ในปี๒๕๖๑
๒.๒.๕.๒ ผู้ที่อยูาในระหวาางรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์)
ที่ต้องปลดประจ าการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ หลังวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ผู้ที่สมัครสอบในรหัสต าแหนางที่มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามผนวก ก
และผนวก ข
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ วิธีการสมัครและการช าระคาาสมัครสอบ
๓.๑.๑ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเทาานั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
ตั้งแตาวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมาเว้นวันหยุดราชการ
๓.๑.๒ ด าเนินการสมัครตามขั้นตอนที่ก าหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online
ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบช าระคาาสมัครลงในกระดาษ A4 สีขาว
๓.๑.๓ น าใบช าระคาาสมัครไปช าระผาานเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือช าระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผาาน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือช าระเงินผาานตู้
ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายในเวลา ๓ วันท าการ นับจากวันที่สาง
ใบสมัคร Online ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ช าระคาาธรรมเนียมการสอบแล้วเทาานั้น
๓.๑.๔ คาาสมัครสอบ…
– ๔ –
๓.๑.๔ คาาสมัครสอบอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยเมื่อท าการช าระคาาสมัครแล้ว
จะไมาคืนให้ไมาวาากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จ านวน ๓๗๐ บาท ประกอบด้วยคาาธรรมเนียมการสอบ ๓๔๐ บาท
คาาธรรมเนียมธนาคารและคาาบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท
๓.๑.๕ เมื่อช าระคาาสมัครสอบแล้ว ๓ วันท าการ นับจากวันที่ช าระคาาสมัคร
สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ทางระบบรับสมัคร Online ได้
๓.๑.๖ สามารถท าการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว
ที่ระบุหมายเลขประจ าตัวผู้สอบ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ได้ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบ
จะมีสิทธิ์เข้าสอบก็ตาอเมื่อช าระคาาสมัครสอบ และคณะกรรมการออกรหัสหมายเลขประจ าตัวผู้สอบให้แล้วเทาานั้น
๓.๒ เงื่อนไขการสมัครสอบ
๓.๒.๑ การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติวาาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวาา
ผู้สมัครสอบได้รับทราบและเข้าใจในประกาศรับสมัครรวมถึงผนวกท้ายประกาศ ซึ่งผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ต าแหนางที่จะสมัครสอบและรับรองตนเองวาามีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ตรงตามที่ก าหนดทุกประการ หากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือวาาการสมัครสอบไมาถูกต้อง
ตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความ
อันเป็นเท็จตาอเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
๓.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ให้ถูกต้องและครบถ้วน
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาวาาจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไมา
๓.๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศตาาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยาางใกล้ชิด
๓.๒.๔ ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทาานั้น
โดยไมาสามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกวาามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ ากวาาได้และไมารับคุณวุฒิเทียบเทาา เชาน ไมาสามารถน า
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครสอบในต าแหนางที่รับเฉพาะคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น
๓.๒.๕ ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ สังกัดกองทัพอากาศ สามารถสมัครสอบได้
ในต าแหน างที ่ระดับชั้นสูงกวาาเทาานั้น เชาน ข้าราชการต่ ากวาาชั้นสัญญาบัตรสามารถสมัครสอบในต าแหนาง
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเทาานั้น เป็นต้น หากสมัครสอบในระดับเดียวกัน จะถือวาาผู้นั้นไมามีสิทธิ์สอบตั้งแตาต้น
และจะไมาบรรจุเข้ารับรับราชการหากผาานการสอบคัดเลือก
๓.๒.๖ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายต าแหนาง แตามีสิทธิ์สอบเพียง
หนึ่งต าแหนางเทาานั้น
๓.๒.๗ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่น ามาแสดงตาอ
คณะกรรมการในทุกขั้นตอนวาาเป็นเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏ
วาาเป็นเอกสารเท็จที่ทางราชการมิได้ออกให้จริงจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
๓.๒.๘ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมาเป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไมาวาาจะพบใน
ขั้นตอนใด เชาน การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจพบในระหวาางขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าสอบคัดเลือก หรือการด าเนินการขั้นตาอไป
หรือแม้จะสางหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามให้ถือวาาผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตาต้น ไมามีสิทธิ์เข้ารับราชการ
หรือหากมีค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้โดยถือวาาคาาใช้จาายในการ
สอบคัดเลือก คาาที่พัก หรือคาาใช้จาายอื่นใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
๓.๒.๙ ผู้สมัครสอบรับทราบ และยินยอมให้คณะกรรมการตรวจราางกายทางแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจราางกายตามข้อ ๒.๑.๑๓ รวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV
๔. การรับสิทธิ์…
– ๕ –
๔. การรับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ รายละเอียดตามผนวก ง
๕. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๕.๑ การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะต าแหนางที่จะต้องท าการทดสอบกาอนการสอบภาควิชาการ)
ท าการสอบ ระหวาางวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ก าหนดการและ
รายละเอียดการสอบ ตามผนวก จ
๕.๒ การสอบภาควิชาการ
๕.๒.๑ ก าหนดสอบในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแตาเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
๕.๒.๒ เนื้อหาการสอบภาควิชาการ ตามผนวก ฉ
๕.๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ตามผนวก ช
๖. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก
๖.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th ทั้งนี้สามารถตรวจผลสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) โดยการพิมพ์
“rtaf” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขประจ าตัวสอบ ๑๐ หลัก สางไปยังหมายเลข ๔๘๔๗๖๐๗ แล้วระบบจะสาง
ข้อความกลับ เพื่อแจ้งผลสอบให้ทราบ (คาาบริการครั้งละ ๖ บาท)
๖.๒ ให้ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัวระหวาางวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ถึงวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมกานตรัตน์
เพื่อแสดงเอกสารหลักฐานและรับฟังค าชี้แจงการสอบคัดเลือกรอบสอง หากผู้ที่สอบผาานไมารายงานตัวตามวัน
และเวลาที่ก าหนด ถือวาาสละสิทธิ์ในทุกกรณี
๗. การสอบคัดเลือกรอบสอง
ผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก และด าเนินการตามข้อ ๖.๒ เทาานั้นจึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โดยคณะกรรมการจะแจ้งก าหนดการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอบสองในวัน
รายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกขั้นตอน
หากไมาด าเนินการตามที่ก าหนดไมาวาาขั้นตอนใด ถือวาาไมาผาานการสอบคัดเลือก
๗.๑ การทดสอบสมรรถภาพราางกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อม
ในการเข้ารับราชการเป็นทหาร ก าหนดสอบระหวาางวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) ซึ่งด าเนินการทดสอบสมรรถภาพราางกาย ๓ สถานีมีรายละเอียด
และเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพราางกาย ตามผนวก ซ
๗.๒ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะสาวนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยสอบระหวาางวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันพุธที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด
๗.๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้
๗.๒.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในการรับราชการทหารและทาวงทีวาจา ๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๒ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้ ๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณคาาตัวเอง ๒๐ คะแนน
๗.๒.๑.๕ คาานิยม ทัศนคติตาอวิชาชีพทหาร
และการควบคุมอารมณ์ ๒๐ คะแนน
๗.๒.๒ ผู้เข้าสอบ…
– ๖ –
๗.๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแตาละด้านไมาต่ ากวาาร้อยละ ๖๐
(๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไมาต่ ากวาาร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือวาาผู้นั้นผาานเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
๗.๓ การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะต าแหนางที่จะต้องท าการทดสอบในการสอบคัดเลือก
รอบสอง) ท าการสอบ ระหว าางวันจันทร์ที ่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที ่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ก าหนดการและรายละเอียดการสอบ ตามผนวก จ
๘. เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตามผนวก ฌ
๙. การประกาศผลสอบและการรายงานตัวของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง
๙.๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th ทั้งนี้สามารถตรวจผลสอบทางระบบข้อความตอบรับทางโทรศัพท์ (SMS) โดยการพิมพ์
“rtaf” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขประจ าตัวสอบ ๑๐ หลัก สางไปยังหมายเลข ๔๘๔๗๖๐๗ แล้วระบบจะสาง
ข้อความกลับ เพื่อแจ้งผลสอบให้ทราบ (คาาบริการครั้งละ ๖ บาท)
๙.๒ ให้ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายงานตัวเพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ก าหนด ระหวาางวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๔.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมกานตรัตน์หากผู้ที่สอบผาานไมารายงานตัวตามวัน และเวลาที่ก าหนด
ถือวาาสละสิทธิ์ในทุกกรณี
๑๐. การปฏิบัติของผู้สอบผาานการสอบคัดเลือกรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) รายละเอียดดังนี้
๑๐.๑ ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตั้งแตาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
๑๐.๒ ตรวจราางกายทางแพทย์ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ,
พิมพ์ลายนิ้วมือและรับหนังสือสัญญา พร้อม รปภ.๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ระหวาางวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. โดยช าระคาาตรวจราางกายที่ห้องปฏิบัติการ คนละ
๙๐๐ บาท และคาาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแหางชาติคนละ ๑๐๐ บาท
๑๑. การประกาศผลรอบสุดท้าย
๑๑.๑ ประกาศผลรอบสุดท้าย(ผู้ผาานการตรวจราางกาย) ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th
๑๑.๒ ให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง) สางสัญญา, รปภ.๑,
เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการและปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมกานตรัตน์ทั้งนี้ผู้ที่มีชื่อในประกาศ
ผลรอบสุดท้าย (เฉพาะตัวจริง) ซึ่งได้จัดท าสัญญาเข้ารับราชการแล้ว ยังไมาถือเป็นข้อผูกพันกับทางราชการ
ในการบรรจุเข้ารับราชการ จนกวาาจะเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและมีค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
๑๒. การตรวจสอบผลคะแนน
ผู้เข้าสอบสามารถขอดูผลคะแนนสอบด้วยตนเองได้ที่ กองการสรรหาก าลังพล ส านักนโยบาย
และบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ ตามวันที่ระบุไว้นี้โดยตรวจสอบได้เฉพาะของตนเองเทาานั้น
๑๒.๑ ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๒.๒ ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๓. การเก็บรักษา…
– ๗ –
๑๓. การเก็บรักษาและท าลายเอกสารที่ส าคัญ
๑๓.๑ แมาพิมพ์ข้อสอบ ท าลายหลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
๑๓.๒ ข้อสอบภาควิชาการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี จ านวน ๕ ชุด สาวนที่เหลือให้ท าลาย
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
๑๓.๓ ใบบันทึกคะแนน เก็บไว้ไมาน้อยกวาา ๕ ปี
๑๓.๔ กระดาษค าตอบ เก็บไว้ไมาน้อยกวาา ๑ ปี
๑๔. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๑๔.๑ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น วาาที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๕๐ บาท
๑๔.๒ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัครสอบ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น วาาที่เรืออากาศตรี
รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๓ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสมัครสอบ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ ากวาา ๑๒,๒๘๕ บาท)
๑๔.๔ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสมัครสอบ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ ากวาา ๑๐,๘๓๐ บาท)
๑๔.๕ ผู้ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ จะได้รับการแตางตั้งยศเป็น
จาาอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพิ่มคาาครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไมาต่ ากวาา ๑๐,๑๑๐ บาท)
๑๔.๖ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม โดยขึ้นอยูากับต าแหนางที่ได้รับการพิจารณาบรรจุ
ผลสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท างานและคุณวุฒิที่สูงกวาาคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม
ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไมาเกิน ๒ ขั้น
๑๔.๗ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการก าหนด
๑๕. เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ
๑๕.๑ ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ
ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล หรือตาางจังหวัด หากไมาประสงค์เข้ารับราชการตามที่ก าหนดจะถือวาาผู้สอบผาานการสอบ
คัดเลือกสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
๑๕.๒ ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกในต าแหนางที่บรรจุ ณ กองบินตาางจังหวัดหรือ
โรงเรียนการบิน ต้องอยูารับราชการที่หนาวยดังกลาาว ไมาน้อยกวาา ๓ ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายได้
๑๕.๓ กองทัพอากาศจะไมารับโอนหรือย้ายผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกที่มิได้สังกัด
กองทัพอากาศ โดยจะต้องลาออกจากสาวนราชการเดิมกาอน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาบรรจุในต าแหนางและ
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครสอบคัดเลือก
๑๕.๔ ผู้ที่สอบผาานการสอบคัดเลือกล าดับส ารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อ
เป็นผู้ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในต าแหนางตามคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพอากาศโดยบัญชีรายชื่อดังกลาาวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ หรือนับแตา
ออกประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามแตากรณี
ที่กองทัพอากาศก าหนด
๑๖. ข้อมูล…
– ๘ –
๑๖. ข้อมูลเพิ่มเติม
๑๖.๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
๑๖.๒ ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก รายละเอียดตามผนวก ญ โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
๑๖.๓ กองทัพอากาศขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงก าหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศตาาง ๆ ของคณะกรรมการอยาางใกล้ชิด
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ กองทัพอากาศด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบวาาไมามีผู้ใดสามารถชาวยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของทาานเอง
หากพบวาามีผู้ใดแอบอ้างไมาวาากรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่
กรมก าลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๑
ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
พลอากาศโท
(ไพศาล น้ าทับทิม)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ผนวก ก
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๐๑๓๑๐ คอมพิวเตอร์๑ ปริญญำโท ในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร, ์
ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร, ์ ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑

๑๐๒๓๑๐ บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง
ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย, ์
ทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรนโยบำยและแผน,
นำยทหำรพัฒนำกำ ลังพล
๒ –
๑๐๓๓๑๐ ภำษำอังกฤษ ๑ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงภำษำอังกฤษ,
ทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่ำ ๖.๕
หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่ำ ๗๙
หรือ CEFR Level ไม่ต่ ำกว่ำ C1
๑๐๔๓๑๐ คณิตศำสตร์ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคณิตศำสตร์ ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ –
๑๐๕๓๑๐ รัฐศำสตร์
(ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง
ทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ, ทำงกำรต่ำงประเทศ, ทำงกำรระหว่ำง
ประเทศและกำรฑูต, ทำงกำรเมืองและกำรระหว่ำงประเทศ, ทำงเอเซียศึกษำ,
ทำงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ, ทำงอำเซียนศึกษำ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำรัฐศำสตร์
๑๐๖๓๑๐ เคมี ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงเคมี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ –
๑๐๗๓๑๐ บริหำรรัฐกิจ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงบริหำรรัฐกิจ,
ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำรัฐศำสตร์หรือสำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ
๑๐๘๓๑๐ วิศวกรรม ๑ ปริญญำโท ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงวิศวกรรมโยธำ,
ทำงวิศวกรรมส ำรวจ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๑ –
๑๐๙๑๑๐ ศำสนศำสตร์ ปริญญำ พุทธศำสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป
ศำสนศำสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป,
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ชำย กรุงเทพฯ อนุศำสนำจำรย์ ๒ –
ก – ๒
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๑๐๓๑๐ กำรเงินและบัญชี ปริญญำตรีในสำขำวิชำกำรบัญชีหรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง
ทำงกำรบัญช, ีทำงกำรธนำคำรและกำรเงิน, ทำงกำรบัญชีกำรเงิน,
ทำงกำรบัญชีบริหำร, ทำงระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย,
นำยทหำรงบประมำณ, นำยทหำรตรวจสอบ,
นำยทหำรตรวจสอบและประเมินผล,
นำยทหำรแผนงำน, นำยทหำรวิชำกำร,
นำยทหำรวิเครำะห์งบประมำณ
๑๐ –
๑๑๐๓๐๔ กำรเงินและบัญชี ปริญญำตรีในสำขำวิชำกำรบัญชีหรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง
ทำงกำรบัญช, ีทำงกำรธนำคำรและกำรเงิน, ทำงกำรบัญชีกำรเงิน,
ทำงกำรบัญชีบริหำร, ทำงระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
ชำย/หญิง นครสวรรค์ ผู้ช่วยนำยทหำรงบประมำณ ๑ –
๑๑๑๓๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงสถิต, ิทำงสถิติประยุกต, ์
ทำงคณิตศำสตร์ประยุกต, ์ ทำงคณิตศำสตร์
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูล,
นำยทหำรวิเครำะห์และประเมินผล,
นำยทหำรสถิติและวิเครำะห์
๓ –
๑๑๒๓๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำครุศำสตร, ์ศึกษำศำสตร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ,
ทำงโสตทัศนศึกษำ, ทำงครุศำสตร, ์ ทำงศึกษำศำสตร, ์
ทำงกำรศึกษำ, ทำงวัดผลกำรศึกษำ,
ทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ, ทำงกำรวิจัยทำงสังคม
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรโครงกำร, นำยทหำรจัดกำรศึกษำ,
นำยทหำรวิเครำะห์และประเมินผล,
นำยทหำรอุปกรณ์กำรทดสอบ,
รองหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ,
รองหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
๖ –
๑๑๒๓๘๘ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำครุศำสตร, ์ศึกษำศำสตร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ,
ทำงโสตทัศนศึกษำ, ทำงครุศำสตร, ์ ทำงศึกษำศำสตร, ์
ทำงกำรศึกษำ, ทำงวัดผลกำรศึกษำ,
ทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ, ทำงกำรวิจัยทำงสังคม
ชำย/หญิง นครปฐม นำยทหำรอุปกรณ์กำรศึกษำ ๑ –
ก – ๓
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๑๓๑๐๔ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงภำษำพม่ำ,
ทำงภำษำและวัฒนธรรมพม่ำ
ชำย นครสวรรค์ นำยทหำรแปลภำษำ ๑ –
๑๑๔๑๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงภำษำภำษำเขมร ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรภำษำ ๑ –
๑๑๕๓๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงบรรณำรักษศำสตร,์
บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร, ์
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ บรรณำรักษ์ ๑ –
๑๑๖๑๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงวิทยุกระจำยเสียง
และวิทยุโทรทัศน, ์ ทำงกำรภำพยนต์และวีดีทัศน์
ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรเทคนิค ๑ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐
๑๑๗๓๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำนิติศำสตร, ์ รัฐศำสตร, ์ บริหำรรัฐกิจ,
บริหำรธุรกิจ, คอมพิวเตอร, ์คณิตศำสตร์และสถิติ
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งทำงกำรศึกษำ, ทำงคอมพิวเตอร, ์
ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร, ์ ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ,
ทำงสถิติ, ทำงสถิติประยุกต, ์ ทำงมนุษยศำสตร,์
ทำงมำนุษยวิทยำ, ทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรกำรศึกษำในประเทศ,
นำยทหำรควบคุมกำรซ่อมบำ รุง,
นำยทหำรส่งกำ ลังบำ รุง
๓ –
๑๑๘๓๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงสื่อสำรมวลชน,
ทำงกำรประชำสัมพันธ, ์ ทำงกำรโฆษณำ,
ทำงวำรสำรศำสตร์, ทำงเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน,
ทำงกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรประชำสัมพันธ์ ๔ –
ก – ๔
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๑๙๑๑๐ มนุษยศำสตร, ์ ศิลปศำสตร, ์
นิเทศศำสตร, ์สถิติ
และภูมิศำสตร์
ปริญญำตรีในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ ทำงภูมิศำสตร,์
ทำงภูมิศำสตร์และภูมิศำสตร์สำรสนเทศ
หรือสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงภูมิสำรสนเทศ,
ทำงภูมิศำสตร์สำรสนเทศศำสตร์
ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรข่ำวกรองเป้ำหมำย,
นำยทหำรระบบภูมิสำรสนเทศ
๒ –
๑๒๐๑๑๐ คอมพิวเตอร์๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร, ์ ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร,์
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรควบคุมมำตรฐำนโปรแกรม,
นำยทหำรจัดด ำเนินงำน,
นำยทหำรสถิติกำ ลังพล
๔ –
๑๒๑๑๑๐ คอมพิวเตอร์๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร, ์ ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร,์
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรจัดด ำเนินงำน,
นำยทหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร,
นำยทหำรปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
๔ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐
๑๒๑๑๐๗ คอมพิวเตอร์๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร, ์ ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร,์
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชำย สุรำษฎร์ธำนี นำยทหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐
๑๒๑๑๒๑ คอมพิวเตอร์๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์
หรือในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร, ์ ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร,์
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชำย อุบลรำชธำนี นำยทหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐
๑๒๒๓๑๐ ภำษำอังกฤษ ๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงภำษำอังกฤษ,
ทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ อำจำรย์ ๒ มีคะแนน IELT ไม่น้อยกว่ำ ๖
หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่ำ ๖๐
หรือ CEFR Level ไม่ต่ ำกว่ำ C1
ก – ๕
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๒๓๑๑๐ วิศวกรรม ๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงวิศวกรรมเครอื่ งกล ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรตรวจซ่อมเครอื่ งดับเพลิง,
นำยทหำรปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำ,
นำยทหำรวิศวกำรขนส่งภำคพื้น
๓ –
๑๒๔๑๑๐ วิศวกรรม ๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ,
ทำงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, ์ ทำงวิศวกรรมโทรคมนำคม
ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรบูรณะโปรแกรม,
นำยทหำรระบบสื่อสำรข้อมูล
และเทคโนโลยีเฝ้ำตรวจ, วิศวกร
๓ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๘๐
๑๒๕๑๑๐ วิศวกรรม ๒ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงวิศวกรรมโยธำ ชำย กรุงเทพฯ วิศวกร ๒ –
๑๒๖๑๑๐ สถำปัตยกรรม ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงออกแบบภำยใน,
ทำงกำรออกแบบภำยใน, ทำงสถำปัตยกรรมภำยใน
ชำย กรุงเทพฯ สถำปนิก ๑ –
๑๒๗๑๑๐ นิติศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำนิติศำสตร์ ชำย กรุงเทพฯ นำยทหำรพระธรรมนูญ ๔ เป็นสมำชิกเนติบัณฑิตยสภำ
๑๒๘๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร, ์ สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์,
สำขำวิชำวิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติหรือในสำขำวิชำใด
สำขำวิชำหนึ่ง ทำงอำชีวอนำมัย, ทำงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย,
ทำงอนำมัยสิ่งแวดล้อม, ทำงสำธำรณสุขศำสตร์, ทำงสุขำภิบำล,
ทำงสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม, ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทำงสิ่งแวดล้อม,
ทำงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม, ทำงเทคโนโลยีกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม, ทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม,
ทำงวิทยำศำสตร์ควำมปลอดภัย, ทำงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรนิรภัยภำคพื้น,
นำยทหำรส่งเสริมควำมปลอดภัยภำคพื้น,
นำยทหำรสุขำภิบำล
๕ –
๑๒๙๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
หรือ ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรเวชสถิติ ๑ –
๑๓๐๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรสันทัดงำน,
นำยทหำรเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย
๒ มีใบอนุญำตผู้ประกอบโรคศิลปะ
สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติ
ของกำรสื่อควำมหมำย
ก – ๖
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
กรุงเทพฯ กองบินต่ำงจังหวัด และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ต ำแหน่ง
กลุ่ม คุณวุฒิ เพศ ที่ตั้งหน่วย ต ำแหน่ง จำ นวน คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
๑๓๑๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ ทำงชีววิทยำ, ทำงชีวเคม, ี
ทำงจุลชีววิทยำ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำย ทำงเคมีชีววิทยำ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรสันทัดงำน ๑ มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงชีววิทยำ,
ทำงชีวเคมี
๑๓๒๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงเทคนิคกำรแพทย์ ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรเทคนิคกำรแพทย์ ๓ มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์
๑๓๓๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงจิตวิทยำคลินิก
หรือปริญญำตรีทำงจิตวิทยำคลินิก
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นักจิตวิทยำ, นำยทหำรจิตวิทยำคลินิก ๒ มีใบประกอบโรคศิลปะ สำขำจิตวิทยำคลินิก
หรือผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำคลินิก
(Internship) และได้รับวุฒิบัตรกำรอบรม
๑๓๔๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำหรือทำงกำยภำพบำ บัด ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรกำยภำพบำ บัด ๒ มีใบประกอบวิชำชีพกำยภำพบำ บัด
๑๓๕๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ,
ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ, ทำงสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ,
ทำงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็ก, ทำงกำรสงเสริมสุขภำพเด็กเล็ก,
ทำงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรส่งเสริมสุขภำพ ๑ –
๑๓๖๓๑๐ วิทยำศำสตร์ ปริญญำตรีในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงรังสีเทคนิค ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นำยทหำรรังสีเทคนิค ๑ –
รวมทั้งสิ้น ๘๘
ผนวก ข
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๒๐๑๓๑๐ วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู วทิยำศำสตร์กำรแพทย์
(พยำธวิทิยำคลนิิก)
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที สนั ทัดงำน ๒ –
๒๐๒๓๑๐ ผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำธำรณสขุ ศำสตร์
(ทันตสำธำรณสขุ ) หรือประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์
(หลกัสตู ร์๑ ปี)
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที สนั ทัดงำน ๑ –
๒๐๓๑๑๐ เวชกจิฉกุ เฉนิกำรแพทย์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำปฏิบัตกิำรฉกุ เฉนิ
กำรแพทย์หรือเวชกจิฉกุ เฉนิ
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ลำ่ เลยีงทำงอำกำศสำยแพทย์,
เจำ้หน้ำที สรีรวทิยำกำรบิน, พยำบำล,
เจำ้หน้ำที ชว่ ยเหลอืผู้ประสบภัยจำกอำกำศยำนอบุ ัตเิหตุ
๘ มใีบประกำศนียบัตรเจำ้พนักงำน
ฉกุ เฉนิกำรแพทย์
๒๐๔๓๑๐ เภสชักรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำเทคนิคเภสชักรรม ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที สนั ทัดงำน ๑ –
๒๐๕๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำชำ่ งสำ่รวจ ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที แผนที , เจำ้หน้ำที สำ่รวจพิกดั, ชำ่ งเขยีน ๔ –
๒๐๖๑๑๐ สตัวรักษ์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำสตัวรักษ์ ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที สตัวรักษ์ ๒ –
๒๐๖๑๐๔ สตัวรักษ์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำสตัวรักษ์ ชำย นครสวรรค์ เจำ้หน้ำที สตัวรักษ์ ๑ –
๒๐๖๑๒๓ สตัวรักษ์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำสตัวรักษ์ ชำย อดุ รธำนี เจำ้หน้ำที สตัวรักษ์ ๑ –
๒๐๖๑๘๘ สตัวรักษ์ ประกำศนียบัตรวชิำชพีชั้นสงู สำขำวชิำสตัวรักษ์ ชำย นครปฐม เจำ้หน้ำที สตัวรักษ์ ๑ –
๓๐๑๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งไฟฟ้ำกำ่ลงั
หรือทำงไฟฟ้ำกำ่ลงั
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที วเิครำะห์และประเมนิผล, ชำ่ งเครื องกำ่ เนิดไฟฟ้ำ,
ชำ่ งเครื องยนตก์ ำ่ เนิดไฟฟ้ำ, ชำ่ งไฟฟ้ำ,
ชำ่ งไฟฟ้ำและเครื องยนตไ์ฟฟ้ำ
๘ –
๓๐๑๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งไฟฟ้ำกำ่ลงั
หรือทำงไฟฟ้ำกำ่ลงั
ชำย นครรำชสมีำ ชำ่ งไฟฟ้ำ ๑ –
๓๐๑๑๐๕ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งไฟฟ้ำกำ่ลงั
หรือทำงไฟฟ้ำกำ่ลงั
ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ชำ่ งเครื องยนตไ์ฟฟ้ำ ๒ –
๓๐๑๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งไฟฟ้ำกำ่ลงั
หรือทำงไฟฟ้ำกำ่ลงั
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี ชำ่ งไฟฟ้ำ ๑ –
๓๐๑๑๕๖ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งไฟฟ้ำกำ่ลงั
หรือทำงไฟฟ้ำกำ่ลงั
ชำย สงขลำ ชำ่ งไฟฟ้ำ ๒ –
ข – ๒
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๒๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที เขยีนแบบ, เจำ้หน้ำที ควบคุมคุณภำพ,
เจำ้หน้ำที ซ่อมบ่ำรุงเครื องมอืและเวชภัณฑ์, เจำ้หน้ำที ดำ่ เนินกำร,
เจำ้หน้ำที ตรวจทดลอง, เจำ้หน้ำที แผนและกำ่ หนดงำน,
เจำ้หน้ำที วเิครำะห์และตรวจซ่อม,เจำ้หน้ำที วจิยั, เจำ้หน้ำที วทิยำกำร,
เจำ้หน้ำที วศิวกรรมโรงงำน, เจำ้หน้ำที สถติแิละวเิครำะห์,
เจำ้หน้ำที สรรพำวธุ , เจำ้หน้ำที สื อสำร, เจำ้หน้ำที สื อสำรอเิลก็ ทรอนิกส์,
ชำ่ งซ่อมบ่ำรุง, ชำ่ งซ่อมบ่ำรุงอปุ กรณ์ประกอบ, ชำ่ งเทคนิค,
ชำ่ งโทรคมนำคม, ชำ่ งวทิยถุ ำ่ ยทอด
๒๖ –
๓๐๒๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที โปรแกรมระบบวเิครำะห์กำรบิน, เจำ้หน้ำที โปรแกรมและระบบขอ้มลู ,
เจำ้หน้ำที สรรพำวธุ
๓ –
๓๐๒๑๐๒ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที สถติแิละวเิครำะห์, ชำ่ งซ่อมอปุ กรณ์ห้องปฏิบัตกิำรทำงภำษำ,
ชำ่ งเทคนิค
๓ –
๓๐๒๑๐๕ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ เจำ้หน้ำที ซ่อมบ่ำรุง, เจำ้หน้ำที สรรพำวธุ ,
เจำ้หน้ำที สื อสำรอเิลก็ ทรอนิกส์
๓ –
๓๐๒๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เจำ้หน้ำที โทรศัพท์, เจำ้หน้ำที พัสดุ ๒ –
๓๐๒๑๔๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย เชยีงใหม่ ชำ่ งซ่อมอปุ กรณ์ห้องปฏิบัตกิำรทำงภำษำ ๑ –
๓๐๒๑๕๖ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำชำ่ งอเิลก็ ทรอนิกส์
หรือทำงอเิลก็ ทรอนิกส์
ชำย สงขลำ เจำ้หน้ำที สรรพำวธุ , ชำ่ งวทิยภุ ำคพื้น ๒ –
๓๐๓๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิและกู้ภัย, เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำรกู้ภัย,
เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำรดบัเพลงิอำคำร
๔ –
๓๐๓๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิ ๑ –
๓๐๓๑๐๒ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิ ๒ –
ข – ๓
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๓๑๐๔ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย นครสวรรค์ เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิ ๑ –
๓๐๓๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิ ๑ –
๓๐๓๑๘๘ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรกอ่ สร้ำง,
ไฟฟ้ำและอเิลก็ ทรอนิกส์, เครื องกล, เครื องมอืกลและซ่อมบ่ำรุง
ชำย นครปฐม เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิอำกำศยำนและกู้ภัย, เจำ้หน้ำที ดบัเพลงิอำคำร ๒ –
๓๐๔๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที กำ่ หนดงำน, เจำ้หน้ำที ควบคุมคุณภำพ, เจำ้หน้ำที เครื องทุ่นแรง,
เจำ้หน้ำที เครื องมอืเครื องใช, ้เจำ้หน้ำที บริกำรเครื องทุ่นแรง,
ชำ่ งเครื องทุ่นแรง, ชำ่ งเครื องปรับอำกำศ, ชำ่ งซ่อมเครื องทุ่นแรง,
ชำ่ งซ่อมรถเฉพำะกำร, ชำ่ งเทคนิค, ชำ่ งอำวธุ
๑๗ –
๓๐๔๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที เครื องทุ่นแรง ๑ –
๓๐๔๑๐๒ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที ควบคุมคุณภำพ, ชำ่ งเทคนิค ๔ –
๓๐๔๑๐๔ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย นครสวรรค์ เจำ้หน้ำที เครื องทุ่นแรง ๑ –
๓๐๔๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เจำ้หน้ำที เครื องทุ่นแรง ๑ –
๓๐๔๑๒๓ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย อดุ รธำนี เจำ้หน้ำที เครื องทุ่นแรง ๑ –
๓๐๔๑๘๘ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเครื องกล ชำย นครปฐม ชำ่ งเครื องทุ่นแรง ๑ –
๓๐๕๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที กำรฝกึงำนในหน้ำที , เจำ้หน้ำที ควบคุมมำตรฐำน, เจำ้หน้ำที ชำ่ งเขยีน,
เจำ้หน้ำที ชำ่ งโยธำ, เจำ้หน้ำที ชำ่ งอำคำร, เจำ้หน้ำที บริหำรกำ่ลงัพล,
เจำ้หน้ำที ประมำณรำคำ, เจำ้หน้ำที วทิยำกำร, เจำ้หน้ำที สถติแิละวเิครำะห์,
เจำ้หน้ำที สำธำรณูปโภคและประมำณกำร, เจำ้หน้ำที อำคำร, ชำ่ งกำรทำง,
ชำ่ งประปำ, ชำ่ งโยธำ, ชำ่ งสี, ชำ่ งอำคำร
๓๐ –
๓๐๕๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย นครรำชสมีำ ชำ่ งประปำ ๑ –
๓๐๕๑๐๒ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที ชำ่ งโยธำ ๑ –
๓๐๕๑๐๔ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย นครสวรรค์ ชำ่ งประปำ, ชำ่ งอำคำร ๒ –
ข – ๔
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๕๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี ชำ่ งอำคำร ๑ –
๓๐๕๑๒๑ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย อบุ ลรำชธำนี ชำ่ งอำคำร ๑ –
๓๐๕๑๒๓ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย อดุ รธำนี ชำ่ งโยธำ ๑ –
๓๐๕๑๔๑ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย เชยีงใหม่ ชำ่ งอำคำร ๑ –
๓๐๕๑๔๖ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย พิษณุโลก ชำ่ งอำคำร ๑ –
๓๐๕๑๕๖ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย สงขลำ ชำ่ งโยธำ ๑ –
๓๐๕๑๘๘ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงชำ่ งกอ่ สร้ำง,
กอ่ สร้ำงโยธำ
ชำย นครปฐม ชำ่ งโยธำ, ชำ่ งอำคำร ๒ –
๓๐๖๑๑๐ เทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื อสำร
ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร,์
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยสีำรสนเทศ
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ขำ่ ว, เจำ้หน้ำที โครงกำรและกำรศึกษำ, เจำ้หน้ำที ทดสอบ,
เจำ้หน้ำที เทคโนโลยสีำรสนเทศ, เจำ้หน้ำที เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื อสำร,
เจำ้หน้ำที บริกำรกำรศึกษำ, เจำ้หน้ำที บริหำรกำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำร,
เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร, ์ เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำรเครื องจกัรค่ำนวณ,
เจำ้หน้ำที ประเมนิผลกำรสงครำมไซเบอร์, เจำ้หน้ำที แผนที ดจิติอล,
เจำ้หน้ำที ภำพถำ่ ยทำงอำกำศ, เจำ้หน้ำที ลำดตระเวนทำงอำกำศ,
ชำ่ งซ่อมบ่ำรุงเครือขำ่ ย, ชำ่ งถำ่ ยรูปทำงอำกำศ,
เจำ้หน้ำที รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
๒๕ –
๓๐๖๑๐๗ เทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื อสำร
ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร,์
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยสีำรสนเทศ
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เจำ้หน้ำที วเิครำะห์ขอ้มลู ๑ –
๓๐๖๑๒๑ เทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื อสำร
ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงเทคนิคคอมพิวเตอร,์
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก, เทคโนโลยสีำรสนเทศ
ชำย อบุ ลรำชธำนี เจำ้หน้ำที เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื อสำร ๑ –
ข – ๕
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๗๑๑๐ ศิลปกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงวจิติรศิลป์,
กำรออกแบบ, เทคโนโลยกีำรถำ่ ยภำพและวดิทิัศน์,
เทคโนโลยศีิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก,
เทคโนโลยนีิเทศศิลป์, ออกแบบนิเทศศิลป์
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที กำรภำพ, เจำ้หน้ำที กจิกำรวทิยโุ ทรทัศน์, เจำ้หน้ำที นิทรรศกำร ๖ –
๓๐๗๑๐๑ ศิลปกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงวจิติรศิลป์,
กำรออกแบบ, เทคโนโลยกีำรถำ่ ยภำพและวดิทิัศน์,
เทคโนโลยศีิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก,
เทคโนโลยนีิเทศศิลป์, ออกแบบนิเทศศิลป์
ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที กำรภำพ ๑ –
๓๐๗๑๒๑ ศิลปกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงวจิติรศิลป์,
กำรออกแบบ, เทคโนโลยกีำรถำ่ ยภำพและวดิทิัศน์,
เทคโนโลยศีิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก,
เทคโนโลยนีิเทศศิลป์, ออกแบบนิเทศศิลป์
ชำย อบุ ลรำชธำนี เจำ้หน้ำที กำรภำพ ๑ –
๓๐๘๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ขนสง่ ประจำ่อำกำศยำน, เจำ้หน้ำที ควบคุมพัสดุ,
เจำ้หน้ำที ควบคุมอปุ กรณ์, เจำ้หน้ำที เครื องปรับอำกำศ, เจำ้หน้ำที เครื องมอื,
เจำ้หน้ำที จดัระวำงบรรทุกบนเครื องบิน, เจำ้หน้ำที บริกำรผู้โดยสำร,
เจำ้หน้ำที อปุ กรณ์ยกขนพัสด, ุ ชำ่ งยำนพำหนะ, ชำ่ งเยบ็ , ชำ่ งสี
๑๓ –
๓๐๘๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที ขนสง่ ๒ –
๓๐๘๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี ชำ่ งยำนพำหนะ ๑ –
๓๐๘๑๔๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย เชยีงใหม่ ชำ่ งยำนพำหนะ ๑ –
๓๐๘๑๔๖ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย พิษณุโลก ชำ่ งยำนพำหนะ ๑ –
ข – ๖
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๙๑๑๐ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย กรุงเทพฯ พลขบั, พลขบัรถ, พลขบัรถดบัเพลงิ ๓๕ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๐๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย นครรำชสมีำ พลขบัรถ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๐๒ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย ลพบุรี พลขบัรถ, พลขบัรถดบัเพลงิ ๕ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๐๔ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย นครสวรรค์ พลขบัรถ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๐๕ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย ประจวบคีรีขนัธ์พลขบัรถ ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
ข – ๗
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๐๙๑๐๗ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี พลขบัรถ ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๒๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย อบุ ลรำชธำนี พลขบัรถ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๐๙๑๔๑ อตุ สำหกรรม ๑ ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือสำขำงำนเครื องกล,
โลหะกำร, ชำ่ งยนต์, ชำ่ งกลโรงงำน, ชำ่ งเชื อมโลหะ
ชำย เชยีงใหม่ พลขบัรถ, พลขบัรถดบัเพลงิ ๓ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำรมำแลว้
หรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึวชิำทหำรชั้นปีที ๓
– มใีบอนุญำตขบัขี รถยนต์
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๓๑๐๑๑๐ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ประกอบอำหำร, เจำ้หน้ำที สทู กรรม ๓ –
๓๑๐๑๐๔ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย นครสวรรค์ สทู กรรม ๑ –
๓๑๐๑๒๑ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย อบุ ลรำชธำนี สทู กรรม ๑ –
๓๑๐๑๔๑ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย เชยีงใหม่ ผู้บังคับหมู่สทู กรรม ๑ –
ข – ๘
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๑๐๓๑๐ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที บริกำรจดัเลี้ยง, เจำ้หน้ำที บ่ำรุงเลี้ยง, เจำ้หน้ำที ประกอบอำหำร ๖ –
๓๑๐๓๘๘ คหกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร,
คหกรรมศำสตร์
ชำย/หญิง นครปฐม เจำ้หน้ำที ประกอบเลี้ยง, เจำ้หน้ำที สทู กรรม ๒ –
๓๑๑๑๑๐ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ธรุ กำร, เสมยีน ๒๔ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๐๑ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย นครรำชสมีำ เสมยีน ๓ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๐๒ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย ลพบุรี เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๐๔ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย นครสวรรค์ เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๐๕ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๐๗ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เสมยีน ๗ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๒๓ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย อดุ รธำนี เสมยีน ๒ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
ข – ๙
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๓๑๑๑๕๖ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย สงขลำ เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๑๘๘ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย นครปฐม เสมยีน ๔ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๓๑๐ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที แผน, เจำ้หน้ำที แผนและโครงกำร,
เจำ้หน้ำที พิธกีำรและรับรองในประเทศ, เสมยีน
๓๗ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๓๐๒ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย/หญิง ลพบุรี เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๓๐๗ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย/หญิง สรุ ำษฎร์ธำนี เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๑๓๒๑ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ประเภทวชิำพำณิชยกรรม ชำย/หญิง อบุ ลรำชธำนี เสมยีน ๑ สำมำรถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐำน ไดแ้ก่ Microsoft Word,
Excel,Powerpoint ไดอ้ยำ่ งคลอ่ งแคลว่
๓๑๒๓๑๐ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที บริหำรกำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที รำยงำนกำรตรวจ, เจำ้หน้ำที วชิำกำร,
เจำ้หน้ำที สถติิ, เสมยีนกำรเงิน, เสมยีนงบประมำณ
๒๗ –
๓๑๒๓๐๑ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง นครรำชสมีำ เสมยีนกำรเงิน ๑ –
๓๑๒๓๒๑ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง อบุ ลรำชธำนี เสมยีนกำรเงิน ๑ –
๓๑๒๓๒๓ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง อดุ รธำนี เสมยีนกำรเงิน ๑ –
๓๑๒๓๔๖ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง พิษณุโลก เสมยีนกำรเงิน ๒ –
๓๑๒๓๘๘ พำณิชยกรรม ประกำศนียบัตรวชิำชพี ในสำขำวชิำหรือทำงกำรบัญชี ชำย/หญิง นครปฐม เสมยีนกำรเงิน ๑ –
๓๑๓๓๑๐ อตุ สำหกรรม ๒ ประกำศนียบัตรวชิำชพี สำขำงำนสถำปัตยกรรม ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที สถำปัตยกรรมและประมำณรำคำ ๑ –
ข – ๑๐
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๑๑๑๐ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย กรุงเทพฯ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๐๑ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย นครรำชสมีำ ผู้บังคับสนุ ัข ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๐๔ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย นครสวรรค์ ผู้บังคับสนุ ัข ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
ข – ๑๑
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๑๑๐๕ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ผู้บังคับสนุ ัข ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๒๑ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย อบุ ลรำชธำนี ผู้บังคับสนุ ัข ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๒๓ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย อดุ รธำนี ผู้บังคับสนุ ัข ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
ข – ๑๒
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๑๑๔๖ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย พิษณุโลก ผู้บังคับสนุ ัข ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๕๖ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย สงขลำ ผู้บังคับสนุ ัข ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๑๑๘๘ ผู้บังคับสนุ ัขทหำร มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย นครปฐม ผู้บังคับสนุ ัข ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
– มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนใน
ตำ่แหน่งผู้บังคับสนุ ัข
๔๐๒๑๑๐ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที จรำจร, เจำ้หน้ำที ปกครองและควบคุม, เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์,
เจำ้หน้ำที สำยตรวจ, เจำ้หน้ำที อำรักขำบุคคลสำ่คัญ, ผู้คุม
๓๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
ข – ๑๓
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๒๑๐๑ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที ทะเบียนบัตรบุคคลและยำนพำหนะ, เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์,
เจำ้หน้ำที สำรวตัร
๔ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๐๒ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์, ผู้คุม ๓ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๐๕ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ เจำ้หน้ำที ทะเบียนบัตรบุคคลและยำนพำหนะ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๐๗ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี ผู้คุม ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
ข – ๑๔
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๒๑๒๑ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย อบุ ลรำชธำนี เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๒๓ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย อดุ รธำนี ผู้คุม ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๔๑ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย เชยีงใหม่ เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์ ๑ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๒๑๔๖ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย พิษณุโลก เจำ้หน้ำที รักษำกำรณ์, ผู้คุม ๒ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
ข – ๑๕
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๒๑๕๖ ทหำรสำรวตัร ๑ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย สงขลำ เจำ้หน้ำที สำรวตัร ๓ – เป็นทหำรกองหนุน ที ผำ่ นกำรรับรำชกำร
ทหำรกองประจำ่กำร สงักดักองทัพอำกำศ
ที มเีวลำรับรำชกำรในกองประจำ่กำร
ไมน่ ้อยกวำ่ ๒ ปีหรือสำ่ เร็จหลกัสตู รกำรฝกึ
วชิำทหำรชั้นปีที ๓ สงักดักองทัพอำกำศ
๔๐๓๒๐๒ ทหำรสำรวตัร ๒ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี หญิง ลพบุรี เจำ้หน้ำที สำรวตัร ๑ – สตรีโสด
– อำยุไมต่ ่ำกวำ่ ๑๘ ปีและ ไมเ่กนิ ๒๕ ปี
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๕ เซนตเิมตร
๔๐๓๒๐๕ ทหำรสำรวตัร ๒ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี หญิง ประจวบคีรีขนัธ์ เจำ้หน้ำที สำรวตัร ๒ – สตรีโสด
– อำยุไมต่ ่ำกวำ่ ๑๘ ปีและ ไมเ่กนิ ๒๕ ปี
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๕ เซนตเิมตร
๔๐๓๒๘๘ ทหำรสำรวตัร ๒ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี หญิง นครปฐม เจำ้หน้ำที ควบคุมกำรพักอำศัย, เจำ้หน้ำที ทะเบียนบัตรบุคคลและยำนพำหนะ ๒ – สตรีโสด
– อำยุไมต่ ่ำกวำ่ ๑๘ ปีและ ไมเ่กนิ ๒๕ ปี
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๕ เซนตเิมตร
๔๐๔๒๑๐ ตอ้ นรับบนอำกำศยำน มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที ตอ้ นรับบนอำกำศยำน ๓ – สตรีโสด
– อำยุไมต่ ่ำกวำ่ ๑๘ ปีและ ไมเ่กนิ ๒๕ ปี
– น้่ำหนัก ไมเ่กนิ ๕๕ กโิลกรัม
– มสีว่ นสงู ไมต่ ่ำกวำ่ ๑๖๐ เซนตเิมตร
๔๐๕๓๑๐ ดรุ ิยำงค์ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นักดนตรี ๑ มคีวำมรู้ดำ้นเปียโน
๔๐๖๓๑๐ ดรุ ิยำงค์ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นักดนตรี ๑ มคีวำมรู้ดำ้นระนำดทุ้ม
๔๐๗๓๑๐ ดรุ ิยำงค์ มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ นักร้อง ๑ มคีวำมสำมำรถขบัร้องเพลงไดเ้ป็นอยำ่ งดี
๔๐๘๓๑๐ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที คลงั, เจำ้หน้ำที วจิยัและกำ่ หนดคุณลกัษณะ, เจำ้หน้ำที วทิยำศำสตร์,
เจำ้หน้ำที สนั ทัดงำน, พยำบำล
๘ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู รจำก
คณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
ข – ๑๖
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๔๐๘๓๐๑ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง นครรำชสมีำ พยำบำล ๒ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๔๐๘๓๐๒ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง ลพบุรี พยำบำล ๑ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๔๐๘๓๐๕ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง ประจวบคีรีขนัธ์พยำบำล ๑ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๔๐๘๓๔๑ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง เชยีงใหม่ พยำบำล ๑ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๔๐๘๓๕๖ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง สงขลำ พยำบำล ๑ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๔๐๘๓๘๘ ผู้ชว่ ยพยำบำล มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือประกำศนียบัตรวชิำชพี ชำย/หญิง นครปฐม พยำบำล ๑ มใีบประกำศนียบัตรผู้ชว่ ยพยำบำล
(หลกัสตู ร ๑ ปีที ไดร้ับรองหลกัสตู ร
จำกคณะกรรมกำรสภำพยำบำล)
๕๐๑๑๑๐ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที กำรยำ้ยโอนสญั ญำบัตร, เจำ้หน้ำที กำรสงเครำะห์, เจำ้หน้ำที กำ่ลงัพล,
เจำ้หน้ำที คลงั, เจำ้หน้ำที คลงัเกยีกกำย, เจำ้หน้ำที นิรภัยภำคพื้น,
เจำ้หน้ำที บัญชคีุมพัสด, ุ เจำ้หน้ำที บัญชคีุมและสถติิ, เจำ้หน้ำที พลำธกิำร,
เจำ้หน้ำที พัสด, ุ เจำ้หน้ำที รักษำควำมปลอดภัย, เจำ้หน้ำที รักษำเครื องมอื,
เจำ้หน้ำที สง่ กำ่ลงับ่ำรุง, เจำ้หน้ำที สสัดี, เจำ้หน้ำที สำ่รวจพัสดุ
๔๑ –
๕๐๑๑๐๑ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย นครรำชสมีำ เจำ้หน้ำที กจิกำรพลเรือนและประชำสมัพันธ์, เจำ้หน้ำที จดัหำ,
เจำ้หน้ำที บัญชคีุมและสถติิ, เจำ้หน้ำที พัสดุ, เจำ้หน้ำที พัสดเุชื้อเพลงิ
๕ –
๕๐๑๑๐๒ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย ลพบุรี เจำ้หน้ำที พลำธกิำร, เจำ้หน้ำที พัสดุ, เจำ้หน้ำที สโมสร ๔ –
ข – ๑๗
ตำ่แหน่งขำ้รำชกำรต ่ำกวำ่ ชั้นสญั ญำบัตร
กรุงเทพฯ, กองบินตำ่ งจงัหวดั และโรงเรียนกำรบิน
รหัส
ตำ่แหน่ง
กลุ่ม คุณวฒุ ิ เพศ ที ตั้งหน่วย ตำ่แหน่ง จำ่ นวน คุณสมบัตเิฉพำะเพิ มเตมิ
๕๐๑๑๐๔ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย นครสวรรค์ เจำ้หน้ำที กำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที คลงั, เจำ้หน้ำที จดัหำ, เจำ้หน้ำที บัญชคีุมและสถติิ,
เจำ้หน้ำที พัสด, ุ เจำ้หน้ำที ยกกระบัตร, เจำ้หน้ำที รักษำเครื องมอื
๑๑ –
๕๐๑๑๐๕ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย ประจวบคีรีขนัธ์ เจำ้หน้ำที พัสดเุชื้อเพลงิ ๑ –
๕๐๑๑๐๗ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย สรุ ำษฎร์ธำนี เจำ้หน้ำที กำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที จดัหำ, เจำ้หน้ำที เตมิเชื้อเพลงิ,
เจำ้หน้ำที ประจำ่ร้ำนค้ำสหกรณ์, เจำ้หน้ำที พัสด, ุ เจำ้หน้ำที ยกกระบัตร
๗ –
๕๐๑๑๒๑ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย อบุ ลรำชธำนี เจำ้หน้ำที กำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที พลำธกิำร, เจำ้หน้ำที สโมสร ๔ –
๕๐๑๑๒๓ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย อดุ รธำนี เจำ้หน้ำที จดัหำ, เจำ้หน้ำที พัสด, ุ เจำ้หน้ำที รักษำเครื องมอื, เจำ้หน้ำที สโมสร ๔ –
๕๐๑๑๔๑ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย เชยีงใหม่ เจำ้หน้ำที สง่ กำ่ลงับ่ำรุง ๑ –
๕๐๑๑๔๖ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย พิษณุโลก เจำ้หน้ำที พัสด, ุ เจำ้หน้ำที ยกกระบัตร ๒ –
๕๐๑๑๘๘ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย นครปฐม เจำ้หน้ำที สโมสร ๑ –
๕๐๒๓๑๐ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย/หญิง กรุงเทพฯ เจำ้หน้ำที กำรจำ้ง, เจำ้หน้ำที กำ่ลงัพล, เจำ้หน้ำที กจิกำรพลเรือนและ
ประชำสมัพันธ, ์ เจำ้หน้ำที ขำ่ วกรองท่ำเนียบกำ่ลงัรบ, เจำ้หน้ำที ควบคุมและสถติิ,
เจำ้หน้ำที จดัดำ่ เนินกำร, เจำ้หน้ำที จดัหำ, เจำ้หน้ำที ตรวจรับ-สง่ ,
เจำ้หน้ำที ตรวจสอบหลกัฐำนและสญั ญำ, เจำ้หน้ำที ทดสอบ,
เจำ้หน้ำที ปฏิบัตกิำรมวลชนสมัพันธ, ์ เจำ้หน้ำที พัสด, ุ
เจำ้หน้ำที วเิครำะห์และรำยงำน, เจำ้หน้ำที สบืสวนสอบสวนพิเศษ
๑๙ –
๕๐๒๓๘๘ ทั วไป มธัยมศึกษำตอนปลำย ชำย/หญิง นครปฐม เจำ้หน้ำที กำรศึกษำ ๑ –
รวมทั้งสิ้น ๕๗๗
ผนวก ค
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑. โรคหรือความผิดปกติของตา
๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๑.๒ สายตาไม่ปกติคือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ
๖/๒๔ หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง
๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๑.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial nerve 3
rd, 4th, 6th)
๒. โรคหรือความผิดปกติของหู
๒.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที
หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๓.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๕. โรคของระบบหายใจ
๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
๕.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
๕.๓ โรคความดัน…
ค – ๒
๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
๕.๔ โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ปอด
๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
๖. โรคของระบบปัสสาวะ
๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๖.๓ ไตวายเรื้อรัง
๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney)
๗. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๗.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
๗.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๗.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๗.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้
๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้
๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๔ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๘. โรคของต่อม …
ค – ๓
๘. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๘.๔ เบาหวาน
๘.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้่า
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๘.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๙. โรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคเรื้อน
๙.๒ โรคเท้าช้าง
๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๐. โรคทางประสาทวิทยา
๑๐.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่่ากว่านั้น
๑๐.๒ ใบ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๑๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
๑๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia)
๑๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
๑๐.๗ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๑. โรคทางจิตเวช
๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced
Delusional Disorder)
๑๑.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder)
๑๑.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑๑.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์…
ค – ๔
๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
๑๑.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๑.๓.๑ จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่่ากว่านั้น (Mental
Retardation)
๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(Pervasive Development)
๑๒. โรคอื่น ๆ
๑๒.๑ กระเทย (Hermaphrodism)
๑๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๑๒.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
๑๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
๑๒.๕ คนเผือก (Albino)
๑๒.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๑๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑๒.๘.๑ จมูกโหว่
๑๒.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
๑๒.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
————————————————
ค – ๕
ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ
ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
๑. โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน มาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒. โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ อายุ ๓๕ ปี ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๒ อายุ ๓๕ – ๔๕ ปี ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. โรคเบาหวาน
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๖. โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า
ไม่สามารถรับราชการได้
————————————————
ค – ๖
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ
เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. เมื่อสวมชุดกีฬา (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
(บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้
๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ได้แก่ หนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู และคอ
๑.๒ บริเวณแขนและมือ ได้แก่ นิ้วมือทุกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือ ข้อมือ แขนท่อนล่าง ข้อศอก
ข้อพับแขน และครึ่งท่อนแขนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกหัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก)
๑.๓ บริเวณขาและเท้า ได้แก่ นิ้วเท้าทุกนิ้ว ฝ่าเท้า หลังเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน
ข้อเท้า ขาท่อนล่าง เข่า ข้อพับขา และครึ่งท่อนขาบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า)
๒. รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี

ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
————————————————
ผนวก ง
การรับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ
ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
ให้รับสิทธิ์พิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ สังกัดกองทัพอากาศ ดังนี้
๑.๑ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ
ระยะเวลารับราชการในกองประจ าการ คะแนนเพิ่ม
๑. รับราชการ ๖ เดือน
๒. รับราชการ ๑ ปี
๓. รับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน
๔. รับราชการ ๒ ปี
๒ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๑.๒ ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ ๑ ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อปี
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ
๑.๓ ทหารกองประจ าการที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจ าการดีเด่นตาม
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่ม
อีกร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ
๑.๔ ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ส าหรับผู้ที่รับราชการในกองประจ าการครบ ๒ ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการใน
กองประจ าการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี ของคะแนนสอบภาควิชาการ
๑.๕ ผู้ที่จะขอรับสิทธิ์ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกสัสดี กองก าลังพลส ารองและการสัสดี ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล
กรมก าลังพลทหารอากาศ โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๑๒๐๙
————————————————
ผนวก จ
การสอบภาคปฏิบัติ
การสอบภาคปฏิบัติเป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งซึ่ง
แบ่งเป็นสองรอบ ดังนี้
๑. ต าแหน่งที่จะต้องท าการทดสอบก่อนการสอบภาควิชาการระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.๑ ต าแหน่ง นายทหารแปลภาษา และนายทหารภาษา รหัสต าแหน่ง ๑๑๓๑๐๔ และ
๑๑๔๑๑๐ ตามผนวก จ – ๒ .
๑.๒ ต าแหน่ง.เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน รหัสต าแหน่ง ๔๐๔๒๑๐ ตามผนวก จ – ๓
๑.๓ ต าแหน่ง.นักดนตรีรหัสต าแหน่ง ๔๐๕๓๑๐ และ ๔๐๖๓๑๐ ตามผนวก จ – ๔
๑.๔ ต าแหน่ง.นักร้อง รหัสต าแหน่ง ๔๐๗๓๑๐ ตามผนวก จ – ๕
๒. ต าแหน่งที่จะต้องท าการทดสอบในการสอบคัดเลือกรอบสอง ระหว่างวันจันทร์
ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ ต าแหน่ง.อนุศาสนาจารย์รหัสต าแหน่ง ๑๐๙๑๑๐ ตามผนวก จ – ๖
๒.๒ ต าแหน่ง.อาจารย์ รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐, ๑๐๔๓๑๐, ๑๐๕๓๑๐, ๑๐๖๓๑๐,
๑๐๗๓๑๐ และ ๑๐๘๓๑๐ ตามผนวก จ – ๗
๒.๓ ต าแหน่ง.อาจารย์รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๓๑๐ และ ๑๒๒๓๑๐ ตามผนวก จ – ๘
๒.๔ ต าแหน่ง นักจิตวิทยา และ นายทหารจิตวิทยาคลินิก รหัสต าแหน่ง ๑๓๓๓๑๐
ตามผนวก จ – ๙
๒.๕ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่, เจ้าหน้าที่ส ารวจพิกัด, ช่างเขียน รหัสต าแหน่ง ๒๐๕๑๑๐
ตามผนวก จ – ๑๐
๒.๖ ต าแหน่ง พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง รหัสต าแหน่ง ๓๐๙๑๑๐, ๓๐๙๑๐๑,
๓๐๙๑๐๒, ๓๐๙๑๐๔, ๓๐๙๑๐๕, ๓๐๙๑๐๗, ๓๐๙๑๒๑ และ ๓๐๙๑๔๑ ตามผนวก จ – ๑๑
๒.๗ ต าแหน่ง ผู้บังคับสุนัขทหาร และ ผู้บังคับสุนัข รหัสต าแหน่ง ๔๐๑๑๑๐, ๔๐๑๑๐๑,
๔๐๑๑๐๔, ๔๐๑๑๐๕, ๔๐๑๑๒๑, ๔๐๑๑๒๓, ๔๐๑๑๔๖, ๔๐๑๑๕๖ และ ๔๐๑๑๘๘ ตามผนวก จ – ๑๒
๒.๘ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, เสมียน, เจ้าหน้าที่แผน, เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ
และเจ้าหน้าที่พิธีการและรับรองในประเทศ รหัสต าแหน่ง ๓๑๑๑๑๐, ๓๑๑๑๐๑, ๓๑๑๑๐๒, ๓๑๑๑๐๔,
๓๑๑๑๐๕, ๓๑๑๑๐๗, ๓๑๑๑๒๓, ๓๑๑๑๕๖, ๓๑๑๑๘๘, ๓๑๑๓๑๐, ๓๑๑๓๐๒, ๓๑๑๓๐๗ และ ๓๑๑๓๒๑
ตามผนวก จ – ๑๓
————————————————
จ – ๒
ต าแหน่ง นายทหารแปลภาษา และนายทหารภาษา
รหัสต าแหน่ง ๑๑๓๑๐๔ และ ๑๑๔๑๑๐ .
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้
รหัส ๑๑๓๑๐๔ ทางด้านภาษาพม่า ในต าแหน่งนายทหารแปลภาษา
รหัส ๑๑๔๑๑๐ ทางด้านภาษาเขมร ในต าแหน่งนายทหารภาษา
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ ทักษะด้านการฟัง (ถาม – ตอบ)
– ประโยคทั่วไป
– พื้นฐาน
๒๐
๒ ทักษะด้านการพูด (แนะน าตัว)
– ประโยคพื้นฐาน
๒๐
๓ ทักษะด้านการอ่าน (สื่อสิ่งพิมพ์)
– ภาษาไม่เป็นทางการ
– ภาษาทางการ
๒๐
๔ ทักษะด้านการเขียน (การเขียนเบื้องต้น)
– ภาษาไม่เป็นทางการ
– ภาษาทางการ
๒๐
๕ ทักษะด้านการแปล
นายทหารแปลภาษา
– แปลไทย – พม่า
– แปลพม่า – ไทย
นายทหารภาษา
– แปลไทย – เขมร
– แปลเขมร – ไทย
๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๑๒๗๘
จ – ๓
ต าแหน่ง.เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน
รหัสต าแหน่ง ๔๐๔๒๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๓ กรมพลาธิการทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ บุคลิกลักษณะ รูปร่าง หน้าตา ๓๐
๒ กิริยา มารยาท การแต่งกาย ๓๐
๓ การบริการ (Service Mind) ๒๐
๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกก าลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๓๑๓๒
จ – ๔
ต าแหน่ง.นักดนตรี
รหัสต าแหน่ง ๔๐๕๓๑๐ และ ๔๐๖๓๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน เครื่องดนตรีประเภท เปียโน
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ เพลงคลาสสิก ระดับเกรด ๕ ขึ้นไป (สถาบัน Trinity หรือ Royal)
ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
๒๐
๒ เพลงร่วมสมัย
๒.๑ เพลงรูปแบบ Swing (Standard Jazz)
๒.๒ เพลงรูปแบบ Blues
๒.๓ เพลงรูปแบบ Bossa Nova/Samba/Latin
๒.๔ เพลงรูปแบบ Funk/Fusion
๒.๕ เพลงรูปแบบ Pop/Rock
๒.๖ การเล่น Scales และ Arpeggios
๒.๗ การเล่นแบบ Sight Reading
๒.๘ การเล่นคอร์ดเป็นจังหวะ (Comping)
๒.๙ การปรับใช้ Effects/Sounds
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๓ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ ๑๐
รวม ๑๐๐
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน เครื่องดนตรีประเภท ระนาดทุ้ม
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ๒๐
๒ เพลงโหมโรงเสภา ๒๐
๓ เพลงเรื่อง ๑๐
๔ เพลงเถา ๑๐
๕ เพลงพิธีกรรม ๑๐
๖ เพลงมอญ ๑๐
๗ เพลงเดี่ยว ๑๐
๘ โสตประสาท และคีตปฏิภาณ ๑๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘
จ – ๕
ต าแหน่ง.นักร้อง
รหัสต าแหน่ง ๔๐๗๓๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งนักร้อง
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ การใช้สายตากับผู้ฟัง ๑๐
๒ การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับบทเพลง ๑๐
๓ ความเหมาะสมในการแต่งกาย (เสื้อผ้า, แต่งหน้า และท าผม)
โดยสามารถเตรียมพร้อมการแต่งกายมาได้เลยหรือเตรียม
เครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนในห้องที่ได้จัดไว้ให้
๑๐
๔ บุคลิกลักษณะท่าทาง และอัตลักษณ์ (สัดส่วน) ๑๐
๕ สามารถจ าเนื้อร้องได้ ๖
๖ เสียงร้อง และเนื้อเสียง ๑๔
๗ เพลงบังคับ เลือกจากเพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง ดังนี้
๗.๑ ไร้เดือน
๗.๒ เมื่อโสมส่อง
๗.๓ Oh I Say
๗.๔ แก้วตาขวัญใจ
๗.๕ ลมหนาว
๒๐
๘ เพลงเลือก โดยเลือกมาเอง ๑ เพลง และต้องเตรียมโน้ตเพลงเลือก
ส าหรับวง ๔ ชิ้น หรือ Backing track
๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๘๘๘๘
จ – ๖
ต าแหน่ง.อนุศาสนาจารย์
รหัสต าแหน่ง ๑๐๙๑๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งอนุศาสนาจารย์
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ การเขียนบรรยายธรรม ๓๐
๒ การบรรยายธรรมโดยการเตรียมตัว ๔๐
๓ การบรรยายธรรมโดยไม่เตรียมตัว ๓๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๒๙๕๙
จ – ๗
ต าแหน่ง.อาจารย์
รหัสต าแหน่ง ๑๐๑๓๑๐, ๑๐๔๓๑๐, ๑๐๕๓๑๐, ๑๐๖๓๑๐, ๑๐๗๓๑๐ และ ๑๐๘๓๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
ให้เตรียม Power Point ประกอบการสอน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในหัวข้อการสอบ ดังนี้
รหัส ๑๐๑๓๑๐ หัวข้อ “การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หรือหัวข้ออื่น
ที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
รหัส ๑๐๔๓๑๐ หัวข้อ “อนุพันธ์ (Derivatives)” หรือหัวข้ออื่นที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
รหัส ๑๐๕๓๑๐ หัวข้อที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
รหัส ๑๐๖๓๑๐ หัวข้อ “โครงสร้างอะตอม” หรือหัวข้ออื่นที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
รหัส ๑๐๗๓๑๐ หัวข้อที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
รหัส ๑๐๘๓๑๐ หัวข้อที่ถนัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ ความรู้เฉพาะสาขา ๒๐
๒ ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอด ๖๐
๓ บุคลิกลักษณะการเป็นอาจารย์ ๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๐๕๓๕
จ – ๘
ต าแหน่ง.อาจารย์
รหัสต าแหน่ง ๑๐๓๓๑๐ และ ๑๒๒๓๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งอาจารย์
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ สอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) ๒๕
๒ วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Test) ๒๕
๓ สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ๒๕
๔ สอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
– เตรียมสอน ๓๐ นาที
– ท าการสอน ๓๐ นาที
– ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
๒๕
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๒๙๕๙
จ – ๙
ต าแหน่ง นักจิตวิทยา และ นายทหารจิตวิทยาคลินิก
รหัสต าแหน่ง ๑๓๓๓๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งนักจิตวิทยา และนายทหาร
จิตวิทยาคลินิก
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
การสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)
๑ ทดสอบความรู้จิตวิทยาคลินิกและจิตเวช ๒๐
๒ ทดสอบการประเมินผลทางด้านจิตวิทยาคลินิก
Psychological Assessment
๔๐
๓ ทดสอบเชิงปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาคลินิก
Labolatory of Psychological Assessment
๒๐
การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychological Test)
๔ ทดสอบบุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหา และภาวะสุขภาพจิต ๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๒๖๑๓
จ – ๑๐
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่, เจ้าหน้าที่ส ารวจพิกัด, ช่างเขียน
รหัสต าแหน่ง ๒๐๕๑๑๐
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองแผนที่และที่ดิน ส านักนโยบายและแผน กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่, เจ้าหน้าที่ส ารวจพิกัด,
ช่างเขียน
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ การส ารวจรังวัด (งานระดับ)
๑.๑ การตั้งกล้องระดับ
๑.๒ การอ่านค่าระดับ
๑.๓ การค านวณค่าระดับ
๓๐
๒ การส ารวจรังวัดวงรอบ
๒.๑ การตั้งกล้องรังวัดมุม
๒.๒ การอ่านค่ามุมรังวัด
๒.๓ การค านวณวงรอบ
๔๐
๓ การเขียนแบบงานส ารวจรังวัดด้วยโปรแกรม AutoCad
(การเขียนแบบงานส ารวจรังวัด ระดับพื้นฐาน)
๓๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองแผนที่และที่ดิน ส านักนโยบายและแผน กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๑๕๓๓
จ – ๑๑
ต าแหน่ง พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง
รหัสต าแหน่ง ๓๐๙๑๑๐, ๓๐๙๑๐๑, ๓๐๙๑๐๒, ๓๐๙๑๐๔, ๓๐๙๑๐๕,
๓๐๙๑๐๗, ๓๐๙๑๒๑ และ ๓๐๙๑๔๑
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ สถานีขับรถบนพื้นราบ ๖๐
๒ สถานีการเข้าจอดรถที่คับขันซองตั้ง ๒๐
๓ สถานีการเข้าจอดรถที่คับขันซองนอน ๒๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๔๕๗๑
จ – ๑๒
ต าแหน่ง ผู้บังคับสุนัขทหาร และ ผู้บังคับสุนัข
รหัสต าแหน่ง ๔๐๑๑๑๐, ๔๐๑๑๐๑, ๔๐๑๑๐๔, ๔๐๑๑๐๕, ๔๐๑๑๒๑, ๔๐๑๑๒๓,
๔๐๑๑๔๖, ๔๐๑๑๕๖ และ ๔๐๑๑๘๘
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งผู้บังคับสุนัขทหาร และผู้บังคับสุนัข
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ การปฏิบัติการเข้าหาสุนัข
๑.๑ การใช้น้ าเสียงเข้าหา หรือเรียกชื่อสุนัข
๑.๒ ท่าทางการเดินเข้าหาสุนัข
๑.๓ ดูอากัปกิริยาของสุนัขที่มีต่อผู้สอบ
๑.๔ การจูงสุนัข
๑.๔ การเล่นกับสุนัข
๕๐
๒ การดูแลสุนัข และการตรวจสุขภาพสุนัขเบื้องต้น
๒.๑ การตรวจสุขภาพสุนัข
๒.๒ ตรวจตา หู จมูก ฯลฯ
๒.๓ อธิบายการอาบน้ าสุนัข (ปฏิบัติท่าทางการอาบน้ า)
๒.๔ อธิบายการกรูมมิ่งเบื้องต้น
๒.๕ อธิบายการฉีดวัคซีนสุนัข
๕๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๐๐๙๗
จ – ๑๓
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, เสมียน, เจ้าหน้าที่แผน, เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ และ
เจ้าหน้าที่พิธีการและรับรองในประเทศ
รหัสต าแหน่ง ๓๑๑๑๑๐, ๓๑๑๑๐๑, ๓๑๑๑๐๒, ๓๑๑๑๐๔, ๓๑๑๑๐๕, ๓๑๑๑๐๗, ๓๑๑๑๒๓, ๓๑๑๑๕๖,
๓๑๑๑๘๘, ๓๑๑๓๑๐, ๓๑๑๓๐๒, ๓๑๑๓๐๗ และ ๓๑๑๓๒๑
ก าหนดการ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ทดสอบ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ๑๐๐ คะแนน
เป็นการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word,
Excel และ Power point ได้อย่างคล่องแคล่ว
ล าดับ รายละเอียดการทดสอบ คะแนน
๑ โปรแกรม Microsoft Word
– พิมพ์หนังสือราชการตามรูปแบบที่ก าหนด
๔๐
๒ โปรแกรม Microsoft Excel
– สร้างตารางและจัดท าข้อมูล โดยใช้สูตรในการค านวณตามที่ก าหนด
๓๐
๓ โปรแกรม Microsoft Power point
– สร้างการน าเสนอข้อมูลตามที่ก าหนด
๓๐
รวม ๑๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
โทรศัพท์๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗
ผนวก ฉ
เนื้อหาการสอบภาควิชาการ
๑. ข้อสอบภาควิชาการชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเนื้อหาการสอบภาควิชาการแต่ละวิชา ดังนี้
๑.๑ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จ านวน ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่มต้องท าการสอบ
มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๑.๑ คณิตศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) เซต
(๒) ล าดับและอนุกรม
(๓) ความน่าจะเป็น
(๔) ตรรกศาสตร์
(๕) ระบบจ านวนจริง
(๖) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
(๗) เรขาคณิตวิเคราะห์
๘ ๘
๑.๑.๒ ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ๘ ๘
๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน
๘ ๘
๑.๑.๔ คอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่าย
และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
๘ ๘
๑.๑.๕ ความรู้ทั่วไป (๑) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
(๒) ภูมิศาสตร์
(๓) การทหารและกองทัพอากาศ
๘ ๘
รวม ๔๐ ๔๐
มีขอบเขตวิชาที่สอบดังนี้
๓.๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓.๒ กฎหมายอาญา
๓.๓ กฉ – ๒
๑.๒ วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน) ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม
มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๑ การเงินและบัญชี (๑) การเงิน บัญชี
และการตรวจสอบภายใน
(๒) ด้านองค์กรและธุรกิจ
(๓) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๖๐ ๖๐
๑.๒.๒ คณิตศาสตร์ (๑) แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน ได้แก่
– ลิมิตของฟังก์ชันในรูป
ที่ยังไม่ก าหนด (Indeterminate form)
– การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
ของฟังก์ชันอดิศัยโดยใช้สูตรพื้นฐาน
– การหาปริพันธ์ โดยการใช้เทคนิค
ปริพันธ์ทีละส่วน (Intergration by Parts),
เศษส่วนย่อย (Partial Fraction)
และค่าตรีโกณมิติ (Trigonometric
Substitutions)
– การหาปริพันธ์ ๒ ชั้น
โดยให้สลับตัวแปรเทียบ (Reversed
Order)
(๒) สมการเชิงอนุพันธ์
(๓) อนุกรม Fourier
และการแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(๔) ล าดับและอนุกรมอนันต์
(๕) เวกเตอร์แคลคูลัส
(๖) พีชคณิตเชิงเส้น
(๗) กระบวนการพิสูจน์
(Method of proof)
๖๐ ๖๐
ฉ – ๓
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๓ คอมพิวเตอร์ ๑ (๑) ระบบปฏิบัติการ
(๒) ฐานข้อมูล
(๓) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(๕) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๖๐ ๖๐
๑.๒.๔ คอมพิวเตอร์๒ (๑) ความรู้ทางด้านองค์การ
และระบบสารสนเทศ
(๒) เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
(๓) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
(๔) โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
(๕) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
๖๐ ๖๐
๑.๒.๕ เคมี (๑) ปริมาณสัมพันธ์
และพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม
(๒) สมบัติของสาร
(๓) โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
(๔) พันธะเคมีและตารางธาตุ
(๕) สมดุลเคมี
(๖) เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
(๗) เคมีสิ่งแวดล้อม
๖๐ ๖๐
๑.๒.๖ นิติศาสตร์ (๑) กฎหมายเบื้องต้น
(๒) กฎหมายอาญา
(๓) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๔) วิธีการพิจารณาความอาญา
(๕) วิธีการพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์
๖๐ ๖๐
ฉ – ๔
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๗ บริหารทรัพยากร
มนุษย์
(๑) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๓) การพัฒนาองค์การ
(๔) การจัดการความรู้
๖๐ ๖๐
๑.๒.๘ บริหารรัฐกิจ (๑) ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(๒) ความรู้ทางการบริหารรัฐกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
๖๐ ๖๐
๑.๒.๙ ภาษาอังกฤษ ๑
และภาษาอังกฤษ ๒
(๑) หลักไวยากรณ์ (Grammar)
(๒) ศัพท์ และส านวน
– Vocabulary
– Phrasal verbs
– Idioms/Special Expressions
(๓) การอ่าน (Reading)
๖๐ ๖๐
๑.๒.๑๐ รัฐศาสตร์
(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
(๑) ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
และเอเชียศึกษา
(๒) ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(๓) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
๖๐ ๖๐
ฉ – ๕
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๑๑ มนุษยศาสตร์,
ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
สถิติ และภูมิศาสตร์
(๑) ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์
(๒) ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
(๓) สถิติ
(๔) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๖๐ ๖๐
๑.๒.๑๒ ศาสนศาสตร์ (๑) ธรรมวิภาค
(๒) มงคลสูตร
(๓) พุทธประวัติ
(๔) พระอภิธรรม
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ
(๖) ศาสนพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๖๐ ๖๐
๑.๒.๑๓ สถาปัตยกรรม (๑) การออกแบบสถาปัตยกรรม
(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข่ายของงาน
ด้านสถาปัตยกรรม
๖๐ ๖๐
ฉ – ๖
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๑๔ วิทยาศาสตร์ (๑) แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน ได้แก่
– ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
– การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
– การประยุกต์ของอนุพันธ์
– ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
(๒) สถิติ
(๓) วิทยาศาสตร์ ได้แก่
– ฟิสิกส์
– เคมี
– ชีววิทยา
(๔) ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุข ได้แก่
– กายวิภาคศาสตร์
– สรีรวิทยา
– ปรสิตวิทยา
– จุลชีววิทยา
– โภชนวิทยา
– การสาธารณสุขทั่วไป
– สุขภาพจิต
– อนามัยครอบครัว
– การวางแผนครอบครัว
– การพัฒนาสุขภาพ
– ประชากรศาสตร์
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
– การสาธารณสุขระหว่างประเทศ
– การจัดการด้านสาธารณสุข
ในภาวะฉุกเฉิน
๖๐ ๖๐
ฉ – ๗
กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๑.๒.๑๕ วิศวกรรม ๑ (๑) การวิเคราะห์โครงสร้าง
(๒) ปฐพีกลศาสตร์
(๓) วิศวกรรมฐานราก
(๔) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(๕) วิศวกรรมส ารวจ
(๖) การส ารวจเส้นทาง
๖๐ ๖๐
๑.๒.๑๖ วิศวกรรม ๒ (๑) แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน ได้แก่
– ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
– การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
– การประยุกต์ของอนุพันธ์
– ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์
(๒) สถิติ
(๓) วิทยาศาสตร์ ได้แก่
– ฟิสิกส์
– เคมี
(๔) ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่
– ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง
– กลศาสตร์
– อุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
– เคมีและวัสดุ
– พลังงาน
– ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– การบริหารจัดการระบบ
๖๐ ๖๐
๓.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๕ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
๓.๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๓.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป
ฉ – ๘
๒. ข้อสอบภาควิชาการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเนื้อหา
การสอบภาควิชาการแต่ละวิชา ดังนี้
๒.๑ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จ านวน ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่มต้องท าการสอบ
มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๒.๑.๑ คณิตศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) เซต
(๒) ล าดับและอนุกรม
(๓) ความน่าจะเป็น
(๔) ตรรกศาสตร์
(๕) ระบบจ านวนจริง
(๖) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
(๗) เรขาคณิตวิเคราะห์
๘ ๘
๒.๑.๒ ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ๘ ๘
๒.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน
๘ ๘
๒.๑.๔ คอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่าย
และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
๘ ๘
๒.๑.๕ ความรู้ทั่วไป (๑) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
(๒) ภูมิศาสตร์
(๓) การทหารและกองทัพอากาศ
๘ ๘
รวม ๔๐ ๔๐

ฉ – ๙
๒.๒ วิชาความรู้วิชาชีพขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน) ซึ่งทุกกลุ่มต้องท าการสอบ
มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
วิชาชีพขั้นพื้นฐาน (๑) ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
(๒) คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
(๓) การเป็นผู้ประกอบการ
(๔) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(๕) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๖) การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
(๗) กฎหมายแรงงาน
(๘) ความปลอดภัยในงานอาชีพ
๓๐ ๓๐
๒.๓ วิชาพื้นฐานความรู้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน) ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม
มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา ดังนี้
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๒.๓.๑ คหกรรม (๑) ผ้าและการแต่งกาย
(๒) อาหารครอบครัว
(๓) ศิลปะประดิษฐ์
(๔) ศิลปะและการออกแบบ
๓๐ ๓๐
๒.๓.๒ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(๒) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
(๓) การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
(๔) การสร้างเว็ปเบื้องต้น
(๕) คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเบื้องต้น
(๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) เครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓๐ ๓๐
๒.๓.๓ พาณิชยกรรม (๑) เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(๒) การบัญชีเบื้องต้น
(๓) การขายเบื้องต้น
๓๐ ๓๐
ฉ – ๑๐
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๒.๓.๔ ศิลปกรรม (๑) สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน
(๒) ความคิดสร้างสรรค์
(๓) ศิลปนิยม
(๔) องค์ประกอบศิลป์
(๕) การวาดเขียนพื้นฐาน
(๖) ศิลปะไทย
(๗) การเขียนแบบทัศนียวิทยา
๓๐ ๓๐
๒.๓.๕ อุตสาหกรรม ๑ (๑) วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(๒) งานฝึกฝีมือ
(๓) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(๔) งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(๕) งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(๖) ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
(๗) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
๓๐ ๓๐
๒.๓.๖ อุตสาหกรรม ๒ (๑) วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการท างาน
(๒) การส ารวจงานก่อสร้าง
(๓) กลศาสตร์โครงสร้าง
(๔) การประมาณราคาก่อสร้าง
(๕) การเขียนแบบก่อสร้าง
๓๐ ๓๐
ฉ – ๑๑
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๒.๓.๗ วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก ๓๐ ๓๐
๒.๓.๘ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ความรู้ทางด้านทันตแพทย์ ๓๐ ๓๐
๒.๓.๙ เวชกิจฉุกเฉิน
การแพทย์
(๑) ความรู้ทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๒) ความรู้ทางด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน
(๓) ความรู้ทางด้านการประเมิน
สภาพผู้ป่วย
(๔) ความรู้ทางด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
(๕) ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) ความรู้ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓๐ ๓๐
๒.๓.๑๐ เภสัชกรรม ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชกรรม ๓๐ ๓๐
๒.๓.๑๑ สัตวรักษ์ (๑) จุลชีววิทยา
(๒) กายวิภาคศาสตร์
(๓) โภชนศาสตร์สัตว์
(๔) อายุรศาสตร์
(๕) ศัลยศาสตร์
(๖) การเลี้ยงสุนัข
(๗) การปฐมพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน
๓๐ ๓๐
ฉ – ๑๒
๓. ข้อสอบภาควิชาการต่ ากว ่าชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มดุริยางค์, กลุ่มต้อนรับบนอากาศยาน, กลุ ่ม
ทหารสารวัตร ๑ และทหารสารวัตร ๒, กลุ่มผู้ช่วยพยาบาล, กลุ่มผู้บังคับสุนัขทหาร และกลุ่มทั่วไป) เป็น
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) มีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
ดังนี้
วิชา เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน
๓.๑ คณิตศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) เซต
(๒) ล าดับและอนุกรม
(๓) ความน่าจะเป็น
(๔) ตรรกศาสตร์
(๕) ระบบจ านวนจริง
(๖) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
(๗) เรขาคณิตวิเคราะห์
๒๐ ๒๐
๓.๒ ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ๒๐ ๒๐
๓.๓ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน
๒๐ ๒๐
๓.๔ คอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐาน
(๑) การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่าย
และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
๒๐ ๒๐
๓.๕ ความรู้ทั่วไป (๑) ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
(๒) ภูมิศาสตร์
(๓) การทหารและกองทัพอากาศ
๒๐ ๒๐
รวม ๑๐๐ ๑๐๐
—————————————————————–
ผนวก ช
ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบ
๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย คือ ผู้เข้าสอบหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรง
สุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น ส าหรับผู้เข้าสอบชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น
๒. ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในวันสอบ ดังนี้
๒.๑ บัตรประจ าตัวสอบ
๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๓ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
๓. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบเท่านั้น
๔. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มด าเนินการสอบไปแล้ว ๒๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ
๕. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนด
๖. ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้
ค านวณได้ เครื ่องบันทึกภาพ เครื ่องบันทึกเสียง นาฬิกาข้อมือระบบดิจิตอล หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าห้องสอบ
จะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต
๗. อนุญาตให้วางเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่ก าหนดในข้อ ๒ บนโต๊ะสอบเท่านั้น โดยของใช้
ส่วนตัวให้น าใส่ในถุงที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไว้ให้เท่านั้น
๘. ปฏิบัติตามค าชี้แจงของคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
๙. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบลงเอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือน าเอกสารการสอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๐. เมื่ออยู่ในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบที่มีข้อสงสัยประการใด ให้ยกมือถามคณะกรรมการคุมสอบ
เท่านั้น ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการคุมสอบ
๑๑. กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะท าข้อสอบต่อไป ให้
นั่งอยู่ที่นั่งสอบแล้วรอจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ ห้ามเดินมาส่งข้อสอบที่โต๊ะ
คณะกรรมการคุมสอบโดยเด็ดขาด และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
๑๒. เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งอยู่ในห้องสอบหยุดท าข้อสอบทันที และรอจนกว่า
คณะกรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ หากผู้เข้าสอบคนใด
ฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ
๑๓. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ทุจริต หรือพยายามท าการทุจริตในการสอบ
หากตรวจพบการกระท าดังกล่าว คณะกรรมการคุมสอบมีอ านาจตัดสิทธิ์การสอบของบุคคลนั้น หรือยกเลิกการ
สอบและผลการสอบทั้งหมด โดยไม่คืนค่าสมัครสอบและผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้มีการ
สอบอีกครั้ง
————————————————
เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน
๑๘ – ๒๙ ๔๕ ขึ้นไป ๔๑ – ๔๔ ๓๒ – ๔๐ ๒๘ – ๓๑ ๒๐ – ๒๗
๓๐ – ๓๕ ๔๓ ขึ้นไป ๓๘ – ๔๒ ๒๙ – ๓๗ ๒๔ – ๒๘ ๑๕ – ๒๓
๑๘ – ๒๙ ๓๒ ขึ้นไป ๓๐ – ๓๑ ๒๕ – ๒๙ ๒๓ – ๒๔ ๑๙ – ๒๒
๓๐ – ๓๕ ๓๐ ขึ้นไป ๒๖ – ๒๙ ๑๗ – ๒๕ ๑๓ – ๑๖ ๕ – ๑๒
เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน
๑๘ – ๒๙ ๔๖ ขึ้นไป ๔๑ – ๔๕ ๓๐ – ๔๐ ๒๕ – ๒๙ ๑๕ – ๒๔
๓๐ – ๓๕ ๔๑ ขึ้นไป ๓๖ – ๔๐ ๒๕ – ๓๕ ๒๐ – ๒๔ ๑๐ – ๑๙
เพศ อายุ ๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน
๑๘ – ๒๙ ต ่ากวา่ ๑๐.๑๑ ๑๐.๑๒ – ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๘ – ๑๔.๐๐ ๑๔.๐๑ – ๑๕.๑๖ ๑๕.๑๗ – ๑๗.๓๒
๓๐ – ๓๕ ต ่ากวา่ ๑๑.๓๒ ๑๑.๓๓ – ๑๒.๕๒ ๑๒.๕๓ – ๑๕.๓๑ ๑๕.๓๒ – ๑๖.๕๐ ๑๖.๕๑ – ๑๙.๒๘
๑๘ – ๒๙ ต ่ากวา่ ๑๕.๑๗ ๑๕.๑๘ – ๑๖.๓๙ ๑๖.๔๐ – ๑๙.๒๒ ๑๙.๒๓ – ๒๐.๔๓ ๒๐.๔๔ – ๒๓.๐๔
๓๐ – ๓๕ ต ่ากวา่ ๑๕.๕๔ ๑๕.๕๕ – ๑๗.๓๖ ๑๗.๓๗ – ๒๐.๕๙ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๔๑ ๒๒.๔๒ – ๒๖.๐๒
ผนวก ซ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วงิ /เดิน
๒.๔ ก.ม.
จ่านวนเวลาที ปฏบิตัิได้เปน็ นาทแีละวนิาที(นาท/ีวนิาท)ี น้่าหนักคะแนน = ๓
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
หญิง
การดันพื้น
จ่านวนครั้งที ปฏบิตัิได้ใน ๑ นาที น้่าหนักคะแนน = ๑
(ครั้ง/นาท)ี
การลุกนั ง
————————————————
๑๘ – ๓๕
(ครั้ง/นาท)ี
จ่านวนครั้งที ปฏบิตัิได้ใน ๑ นาที น้่าหนักคะแนน = ๑
๒๘ ขึ้นไป ๒๔ – ๒๗ ๑๗ – ๒๓ ๑๓ – ๑๖ ๖ – ๑๒
ชาย
น้่าหนักคะแนน ลุกนั ง : ดันพื้น : วงิ /เดิน ๒.๔ กม. = ๑ : ๑ : ๓
ผนวก ฌ
เกณฑ์ตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
๑.๑ ผู้ที ่ผ ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาค
วิชาการไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑.๒ ต่าแหน่งนายทหารแปลภาษา, นายทหารภาษา , เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน,
นักดนตรี และนักร้อง ที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ
๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติรวมกับคะแนนทดสอบภาควิชาการ
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑.๒.๒ ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบรอบแรก การสอบภาคปฏิบัติ : การสอบภาค
วิชาการ เป็น ๘๐ : ๒๐
๑.๓ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบ
โดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ่านวนไม่เกิน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบาง
ต่าแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
หมายเหตุกรณีต่าแหน่งที่มีความจ่าเป็นแต่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจ่านวน
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ทั งนี จะเรียงล่าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ รหัสต่าแหน่งที่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ
๒.๑.๑ ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ :
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๒.๑.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล่าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า
๒.๒ รหัสต่าแหน่งที่มีการสอบภาคปฏิบัติ
๒.๒.๑ ต่าแหน่งที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติก่อนการทดสอบภาควิชาการ ตามข้อ ๑.๒
ก่าหนดน ่าหนักคะแนนสอบ การสอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติ(รอบแรก) : การสอบสัมภาษณ์ :
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๒.๒ รหัสต่าแหน่งที่ก่าหนดให้สอบภาคปฏิบัติในการสอบรอบสอง ก่าหนดน ่าหนัก
คะแนนสอบ การสอบภาควิชาการ : การสอบสัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
๒.๒.๓ การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสอง
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็น
ผู้ที่อยู่ในล่าดับสูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูง
กว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ล่าดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า
๒.๒.๔ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกตัว
จริงและตัวส่ารอง โดยขึ นบัญชีตัวส่ารองเป็นจ่านวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางต่าแหน่งที่คณะกรรมการ
มีมติเป็นอย่างอื่น
๒.๓ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง ไม่ว่าขั นตอนใดขั นตอนหนึ่ง หรือสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก่าหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
————————————————
ผนวก ญ
ก าหนดการรับสมคัรและสอบคดัเลอืกบคุ คลเข้ารับราชการในกองทพัอากาศ ประจ าปี๒๕๖๑
รายการ วัน/เวลา หมายเหตุ
๑. รับสมัครทางอนิเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
วันจันทร์ที่ ๒๖ กมุ ภาพันธ์๒๕๖๑
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒. ประกาศที่นงั่ สอบ สถานที่สอบ วันองัคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
และพิมพ์บัตรประจ าตวัสอบ
๓. สอบภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง – เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ – เฉพาะรหัสต าแหน่งที่จะตอ้งท าการทดสอบกอ่ นการสอบ
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ภาควิชาการ รายละเอยีดตาม ผนวก ง
๔. สอบภาควิชาการ วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ – ประกาศก าหนดการ สถานที่และที่นั่งสอบ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ตั้งแต่ วันองัคาร ๒๐ มี.ค.๖๑ เป็นตน้ ไป
– เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
๕. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง – เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
รอบแรกและรายงานตวั วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ – ระบบตอบรับข้อความทางโทรศัพท์หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. – รายงานตวัและรับเอกสารส าหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่หอประชุมกานตรัตน์

๖. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันองัคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง – สนามกฬีากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ – แจ้งก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตัวรอบแรก
(เว้นวันหยุดราชการ)
๗. สอบสัมภาษณ์ วันองัคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง – โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. – แจ้งก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตัวรอบแรก
(เว้นวันหยุดราชการ)
๘. สอบภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง – เฉพาะรหสัต าแหน่งที่จะต้องท าการทดสอบในการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รอบสอง รายละเอยีดตามผนวก ง
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. – แจ้งก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตัวรอบแรก
๙. ส่งเอกสารคุณวุฒิ(เพิ่มเตมิ) ภายใน วันองัคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เฉพาะผู้ทตี่ ้องใชเ้อกสารยนืยนัว่าคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
๑๐. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง – เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
รอบสองและรายงานตวั วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ระบบตอบรับข้อความทางโทรศัพท์หมายเลข ๔๘๔๗๖๐๗
(เฉพาะตวัจริง) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. – รายงานตวัและรับเอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่หอประชุมกานตรัตน์
การสมัครสอบคัดเลือกและการขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
การสอบคัดเลือกรอบแรก
การสอบคัดเลือกรอบสอง
ญ – ๒
ก าหนดการรับสมคัรและสอบคดัเลอืกบคุ คลเข้ารับราชการในกองทพัอากาศ ประจ าปี๒๕๖๑
รายการ วัน/เวลา หมายเหตุ
๑๑. ทดสอบความถนัดบุคคล วันพฤหัสบดทีี่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
และวิภาววิสัย เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – แจ้งก าหนดการและรายละเอียดให้ทราบในวนัรายงานตัวรอบสอง
๑๒. ตรวจร่างกายทางแพทย์ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง แจง้ก าหนดการและรายละเอยีดให้ทราบในวันรายงานตัวรอบสอง
และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ลายนิ้วมือ
๑๓. ประกาศผลรอบสุดท้าย วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายม ๒๕๖๑ เป็นตน้ ไป เว็บไซต์http://job.rtaf.mi.th
(ผลการตรวจร่างกาย) ไม่รวม
คุณสมบัตอิื่น ๆ ที่ตอ้งพิจารณา
และตรวจสอบอกีครงั้
๑๔. ส่งสัญญา, รปภ.๑ วันองัคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง หอประชุมกานตรัตน์
และเอกสารประกอบ วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
การบรรจุเข้ารับราชการ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
(ขอสงวนสิทธใิ์นการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ)
การประกาศผลรอบสุดท้าย, การส่งสัญญาและเอกสารประกอบการบรรจุ
การตรวจร่างกาย, พิมพ์ลายนิ้วมือ, การทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตวัจริง)

ตำแหน่ง: 665อัตราชาย,หญิง,นายทหาร,ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 665
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพอากาศ

Scroll to Top