การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ่หงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานปี 2561 เร็วๆ นี้ รายละเอียดากรรับสมัครงาน มีดังนี้

1. ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานใหนน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

1.3 อัตราท้องถิ่น : ผู้สมัครตอ้งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราาเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับคุณวุฒิ  ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนวบุคคล (personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาับนอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ.กำหนด

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2560 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงาน กับ กฟผ. ในครั้งนี้

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

4.1 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้วไม่เกิน 6 เดือน

4.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบระเบียนที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกาษที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

4.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)

4.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่สมัคร กรณีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ให้นำหลักฐานการสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกรออกให้เป็นหลักฐานมายื่นในวันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่นำมาแสดง กฟผ. จะไม่ดำเนินการทำสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ เมื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. แล้ว จะต้องนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงต่อ กฟผ. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบ กฟผ.

4.5 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

กรณีสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราท้องถิ่น และใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเะอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง: รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

Scroll to Top