KP-2083 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

250฿

คำอธิบาย

KP-2083 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

สารบัญ

-ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

-สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-นโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

-พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

-พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

-พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และการต่างประเทศ