คู่มือสอบนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560 BC-7882

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560 BC-7882

สารบัญ

+  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                          


*ค
วามรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                  


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                         

        –  เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                   


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                      

– วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    

วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                   

วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                             

วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                     

        – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                    


*
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                     

        –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                     

        –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                              

        –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)                                                                                     

        –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

        –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                              

        –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ                                                                      

        –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม