คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ออกใหม่ปี 2560 BC-7660

247฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ  ออกใหม่ปี 2560  BC-7660

สารบัญ


*ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ    


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                 

                –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 1  จำนวน  100  ข้อ )                                                                                   

                –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 2  จำนวน  100  ข้อ )                                                                                     

                –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 3  จำนวน  90  ข้อ )                                                                                   


*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                


*
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word                                                                                                                           

                –แนวข้อสอบ  Microsoft  Word                                                                                                            


*
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel                                                                                                                            

               –  แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                                                


*
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint                                                                                                                  

                –แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                                                 

               –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                            


*
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544                                                                             

                –  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  

                –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                          

                –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ                                   

                –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ