BC-7653 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2560

270฿

คำอธิบาย

BC-7653  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง  ยุทธศาสตร์


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                     


*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
                                                                                          

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 1  จำนวน  100  ข้อ )                       

        –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 2  จำนวน  100  ข้อ )                       

        –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 3  จำนวน  90  ข้อ )                                                  

       –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

       –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                              

        –เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                     

        –เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                               

        –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                        

        –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน