BC-7547 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ออกใหม่ปี 2560

230฿

คำอธิบาย

BC-7547  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ออกใหม่ปี 2560

BC-7547  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ


*
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ


*
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                                            


*
ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ


*
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ. 2522


*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                    


*
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word

              –  แนวข้อสอบ  Microsoft  Word


*
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel

               –  แนวข้อสอบ Microsoft  Excel


*
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint

              –  แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint

               –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

               –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

               –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ

               –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ