SP-406 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รัฐสภา)

250฿

คำอธิบาย

SP-406 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รัฐสภา)

สารบัญ
ประวัติรัฐสภา
ความรู้ความสามารถ (กฎหมาย กฏ ระเบียบ)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่ม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
– ข้อสอบ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่าย รัฐสภา พ.ศ.2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการรัฐสภา
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
– ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
– ระเบียบที่เกี่ยวข้องบางประเด็น
– การบริหารงานสำนักงาน
– คอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณ
– ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY