นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 55

167฿

คำอธิบาย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 55

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แบบที่ 1 อนุกรม
– แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
– แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
– แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
– แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
– แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเลียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
3.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
– การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
ข. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกียวข้องกับการพัฒนาสังคม
– ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร
– ข้อกฎหมายที่เกียวข้องกับการสังคมสงเคราะห์
ส่วนที่ 2 ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ