SP-331 สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค วุฒิ ป.ตรี ภาค ก+ข

250฿

คำอธิบาย

SP-331 สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค วุฒิ ป.ตรี ภาค ก+ข

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับ กฟภ.
– แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
– ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– นโยบายต่อต้านการทุจริต
– นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส
– พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยอธิบายวิธีคิด
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบ
– ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– เฉลยคำตอบ
– ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
– คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
– ความรู้เกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและปลอดภัย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาชีวอนามัย -ความปลอดภัย
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY