สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี วุฒิป.ตรี

350฿

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี วุฒิป.ตรี

สารบัญ
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
– แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
– ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายลักษณะพยาน
– พยานแพ่ง
– พยานอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ทรัพย์สิน
– นิติกรรม-สัญญา-หนี้
– โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
– สัญญา
– ผลของสัญญา
– หนี้
– ละเมิด
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ระเบียบวิธีบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต

 

Scroll to Top