SP-148 สรุป+ข้อสอบ อปท.นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 ป.ตรี ภาค ข.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เล่ม 1

250฿

SP-148 สรุป+ข้อสอบ อปท.นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 ป.ตรี ภาค ข.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เล่ม 1

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้วิชาการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อทดสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 2
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
Scroll to Top