ฺBC-6755 เจาะข้อสอบนักพัฒนาสังคม กทม. ออกใหม่ปี 60

234฿

ประกอบด้วยการสรุปเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฺBC-6755  เจาะข้อสอบนักพัฒนาสังคม กทม. ออกใหม่ปี 60
ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป และเจาะข้อสอบ

*  สรุปสาระสำคัญการพัฒนาสังคม

*  ทฤษฎีการพัฒนาสังคม

*  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน

*  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมขนในประเทศไทย

*  หลักการพัฒนาชุมขน

*  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 3