BC-1003 คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช) กรมวิชาการเกษตร

230฿

มีเนื้อหาและข้อสอบ

รายละเอียด

BC-1003  คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช) กรมวิชาการเกษตร

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร
*  นโยบายเกษตรสำหรับรัฐบาลใหม่
*  แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
*  ส่วนที่่ 1  การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร  สถานการณ์เศรษฐกิจและทรัพยากรการเกษตร
*  ส่วนที่  2  การประเมินศักยภาพการเกษตร
*  ส่วนที่่ 3  วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาเกษตร
*  ส่วนที่่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
*  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
*  การปรับปรุงพันธุ์
*  วิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์
*  การเขตกรรม
*  วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
*  การอนุรักษ์
*  เทคโนโลยีชีวภาพ
*  ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
*  รวมแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร