เจาะข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2561 BC-31571

270฿

รหัสสินค้า: KP-31571 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก  ปี 2561 BC-31571
สารบัญ
วิชาภาษาไทย เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.  เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.  เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.  เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.  เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.  วิชาภาษาอังกฤษ เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.  เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.  เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.  วิชาความรู้ทั่วไป เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับอาเซียน  เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน  เจาะข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม  เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับประเทศไทย  สรุปแนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435

260฿

รหัสสินค้า: KP-9435 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9435
สารบัญ
<< วิชาคณิตศาสตร์           *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ 150 ข้อ                                                             <<วิชาภาษาไทย           *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                           *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ                *ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ                                                                                     *ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ                                                                                       *ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                     *ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์                                                                                  *ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                                       *ข้อสอบโวหารการเขียน                                                                                       *ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                          *ข้อสอบการอ่านจับใจ                                                                                         *ข้อสอบเรื่องการสรุปความ                                                                                   *ข้อสอบเรื่องการตีความ                                                                                      *ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ                                                         <<วิชาภาษาอังกฤษ                                 *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                    *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.   *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                              << วิชาความรู้ทั่วไป           *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                                                                     *ค่านิยมคนไทย