ฺBC-3389 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบาย

รายละเอียด

ฺBC-3389 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

ประกอบด้วยเนื้อหา และข้อสอบ
*  ความรํ้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อำนาจหน้าที่*   การวางแผนและโครงการ
*   การประเมินผลแผนงานและโครงการ
*   การจัดทำแผนกลยุทธ์
*  การจัดทำโครงการ
*   การเขียนโครงการ
*   การติดตามและประเมินผล
*   ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
*  การเขียนรายงานการประเมินผล
*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
*   การบริหารโครงการ  (Project  Management)
*  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
*  โครงการและแผนงาน
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 5
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง  เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป