สินค้าคู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีธัญญา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีธัญญา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                           *ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การจัดทำการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลนโยบาย                                                      *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์