คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

240฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
• ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
• พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• สรุปและเจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านการคำนวณและเหตุผล
– อนุกรม
– อุปมา – อุปไมย
– เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– เงื่อนไขทางภาษา
– การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
• ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2
– การเรียงลำดับข้อความ
– การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
– การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ
– แนวข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Office พร้อมแนวข้อสอบ
• แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER