คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                                                                                    *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                             *พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                       *ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                       *เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช                                                                                 *การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน                                                               *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย  จ.บุรีรัมย์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                                  *นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                       *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการเงินนอกงบประมาณ                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553          *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                             *พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.  2560                                   *หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นด้านบัญชี หลักการบัญชีทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                                                       *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             * แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                               *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ          *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                  *แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                               *ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก                                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                                *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดหา                                                                                                                     *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                            *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                                      *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                   *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *นโยบายกระทรวงสาธารณสุข                                                                                         *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560                         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดหา                                                                                                                       *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                        *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                          *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                   *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น                                                                                    *ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                      *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                         *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562              *พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                         *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546              *พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                               *การบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์และการตลาด                                                                  *การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                              *ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                      *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                         *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                               *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                             *แนวข้อสอบรวม                                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                        *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                      «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                   «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                  «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                               «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                                «แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                   *ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                     *การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                                         *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                 «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร                                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                      «แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                     

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน กลางปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน กลางปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        * แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      * แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                              *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                    และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจละสถานการณ์โลก                                                    *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                         *รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254

270฿

รหัสสินค้า: KP-33254 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.  พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ                                                                               *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณ                   *ความรู้เกี่ยวกับงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและศาสนพิธี                                                  *ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพ                                                                                             *ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(จัดการเงินกองทุน) สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(จัดการเงินกองทุน) สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสนง.บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                               *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                     *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านพลังงาน   *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      *การวางระบบบัญชี                                                                                                     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32981

270฿

รหัสสินค้า: KP-32981 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32981
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                       *ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                              *ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์                                                                        *เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช                                                                               *การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                          *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  *การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                            *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.         

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974

270฿

รหัสสินค้า: KP-32974 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                       *ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                              *ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์                                                                        *เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช                                                                               *การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                          *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  *การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                            *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.         

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974

270฿

รหัสสินค้า: KP-32974 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32974
สารบัญ
*พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                    *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553    *พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                      *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556              *พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              *การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                    *การเฝ้าระวังโรค                                                                                                       *การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                          *การฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                       *งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                                *การวางแผนครอบครัว                                                                                                          *บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                 *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                          

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32950

260฿

รหัสสินค้า: KP-32950 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32950
สารบัญ
*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553            *พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 *พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                              *พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 *แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                               *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                               *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                             *การวางแผนการศึกษา                                                                                                *การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                *มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 *การจัดประชุมอบรมสัมมนาทางการศึกษา                                                                           *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32936

270฿

รหัสสินค้า: KP-32936 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32936
สารบัญ
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                    *แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                  *กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                          *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560                      *กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560                                                                                        *กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. 2560                                   *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560                        *กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560             *กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                                                                                               *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561       *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                                        *ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน  พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ                                                      *แนวข้อสอบการเงิน                                                                                              *แนวข้อสอบการพัสดุ                                                                                                   *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32929

260฿

รหัสสินค้า: KP-32929 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)  ปี 2562 BC-32929
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี                                                                                 *การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                       *ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                                *มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                     *การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                          *การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                   *การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                        *ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย                                                     *ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 8.                                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2561 BC-31656

280฿

รหัสสินค้า: KP-31656 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2561 BC-31656
สารบัญ
  -พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560 -พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 -พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 -พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 -พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -การส่งเสริมสุขภาพ -การเฝ้าระวังโรค -การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ -การฟื้นฟูสุขภาพ -งานอนามัยแม่และเด็ก -การวางแผนครอบครัว -บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข -การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข -การมีส่วนร่วมของประชาชน *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข  

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-9565

260฿

รหัสสินค้า: KP-9565 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-9565  
สารบัญ
#ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                                                    1 #ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                                      12 #ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                                                   21 #ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                                                   35 #ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                                         74 #ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                      80 #พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                        90 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                99 #พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                                              102 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                        120 *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                123 *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                147 *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                174 *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.(จำนวน 50 ข้อ)                                                                                  198 *เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                                 212 *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                               248 *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                               253

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

260฿

รหัสสินค้า: KP-8919 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผังโครสร้าง                                    4ความรู้เกี่ยวกับบัญชี Øการบัญชีการเงิน                                                                                                                                                                             Øการบัญชีต้นทุน                                                                                                                                                                              Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                                                                       Øการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                                                Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                                                                                         Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                            êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                                                 êเจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                     4ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                            Øหลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                                                                                 Øแม่บทการบัญชี                                                                                                                                                                               Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                 Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                                                                     Øการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 5.                                                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 6.                                                                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ BC-8902

270฿

รหัสสินค้า: KP-8902 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ BC-8902
สารบัญ
+++ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี Øการจัดทำบัญชี                                                                                                                                                                                Øการจัดทำงบการเงิน                                                                                                                                                                      Øสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                                                                                                      Øลูกหนี้                                                                                                                                                                                               Øสินค้าคงเหลือ                                                                                                                                                                                                Øเงินลงทุน                                                                                                                                                                                        Øสินทรัพย์ถาวร                                                                                                                                                                               Øหนี้สิน                                                                                                                                                                                              Øส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                                                                                                                                                                Øที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                                                                                                              Øการบัญชีต้นทุน                                                                                                                                                                              Øงบการเงิน                                                                                                                                                                                        Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                                                                       +++ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไป Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                            Øหลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                                                                                 Øแม่บทการบัญชี                                                                                                                                                                               Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                 Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                                                                     Øการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 êแนวข้อสอบชุดที่ 1.                                                                                                                                                                       êแนวข้อสอบชุดที่ 2.                                                                                                                                                                       êแนวข้อสอบชุดที่ 3.