คู่มือเตรียมสอบ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) BB-001

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) BB-001
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                  *ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                                        *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                             *ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                     *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                   *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                              *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                   *การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                   *การติดตามและประเมินผล                                                                                           *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.