คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2558      *พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                   *รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก  การตกแต่งภายใน  การจัดองค์ประกอบของสวน การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในอาคาร  การปรับปรุงซ่อมแซม  และดังแปลงอาคารให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                   *รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออก แบบชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                           *เทคโนโลยีการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ การประมาณราคา และการจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                                                    *การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงและซ่อมแซมดัดแปลงอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่กำหนด โดยคำนึงถึงหลักวิศวกรรม และความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร                               *การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร  การผังเมือง และสิ่งแวดล้อม                                                                                              *ความถนัดด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และการจัดทำแบบร่างเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผลงาน                                                                                                        *แนวข้อสอบภาคสนาม จำนวน 5 ชุด